การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยใช้ตัวชี้วัดสำคัญรายบุคคล

องอาจ นัยพัฒน์, นิภา ศรีไพโรจน์, ดวงใจ สีเขียว, นพวรรณ ศรีเกตุ

Abstract


ด้วยระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มศว ในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดและต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นงานวิจัยสถาบันเรื่องนี้ดำเนินการขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้ได้สารสนเทศสำหรับนำไปใช้ออกแบบพัฒนาระบบใหม่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพคณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาด้วยวิธีการแบ่งชั้นภูมิ จำนวน 73 คนด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก/สนทนากลุ่มศึกษาทบทวน/วิเคราะห์เอกสารและสำรวจด้วยแบบสอบถามแล้ววิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยวิธีการทางสถิติแบบบรรยายและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปัจจุบันมี 2 ระบบ แยกตามสถานภาพการเป็นข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัยโดยทั้ง 2 ระบบ ยังขาดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลอย่างเป็นปรนัยเป็นผลให้คะแนนจากผู้ประเมินต่างคน/ชุดผันแปรและคลาดเคลื่อนสูงและกลุ่มตัวอย่าง 62.26% เห็นว่าระบบการประเมินที่พัฒนาขึ้นด้วยตัวชี้วัดรายบุคคลที่ถูกถ่ายทอดจากตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กรระดับคณะฯ ภายใต้ฐานคิดการประเมินระบบเดียวและเน้นพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเป็นระบบที่มีคุณภาพ

คำสำคัญ: การประเมินบุคลากร ระบบการประเมิน ตัวชี้วัดรายบุคคล การถ่ายทอดและวางแนวตัวชี้วัด

Having been implemented within SWU Faculty of Education for years, the current performance evaluation system has limitations and needs to be redesigned to strengthen the linkage between individual personnel performance and Institutional goals. This institutional research was conducted to provide information for decision-making during redesigns of the system. A stratified random sample of 73 personnel staffincluding faculty and supporting staff members was studied using survey questionnaires in-depth and focus-group interviews as well as document reviews/analyses. The findings showed that the new system was designed by focusing on the individual’s competency development through individual KPIs, aligning with the institutional KPIs and goals. The majority of respondents (62.26%) strongly agreed to the new system.

Keywords: Performance Evaluation, Evaluation System, Individual KPIs, KPIs Cascading and Alignment


Full Text: PDF

ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd