การทำนายการล้มเหลวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (THE PREDICTING THE FAILURE OF SMEs IN NORTHEASTERN REGION OF THAILAND)

สุรชัย จันทร์จรัส, จีรนันท์ เขิมขันธ์

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและทำนายการล้มเหลวทางการเงิน โดยใช้ตัวอย่างงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 1,032 กิจการ แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มกิจการที่ล้มเหลว 327 กิจการ และกิจการที่ยังดำเนินการอยู่ 705 กิจการ ในปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2552 เพื่อทดสอบความล้มเหลวที่เกิดขึ้นคือปี พ.ศ. 2553 ใช้ แบบจำลองโลจิทในการพยากรณ์ ซึ่งตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองมีสี่ตัวแปรคือ อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อยอดขาย (X1) อัตราทุนหมุนเวียนสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (X4) อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขาย (X8) อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อหนี้สินหมุนเวียน (X9) ซึ่งคัดเลือกจาก 12 ตัวแปร จากผลการศึกษาพบว่า เมื่อพยากรณ์ในปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2552 แบบจำลองโลจิทสามารถพยากรณ์ความล้มเหลวมีความแม่นยำในการพยากรณ์ 1 ปีก่อนธุรกิจจะล้มเหลว ซึ่งแบบจำลองโลจิทพยากรณ์ 1 ปีก่อนธุรกิจล้มเหลวสามารถพยากรณ์ความล้มเหลวของ SMEs ได้ร้อยละ 90.40 ในการพยากรณ์ 2 ปีก่อนธุรกิจล้มเหลวพบว่าโลจิทพยากรณ์แม่นยำถึงร้อยละ 83.50

คำสำคัญ: การพยากรณ์ ความล้มเหลว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

This study was aimed at to examining the feasibility applyingthe Logit model in predicting the failure of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Northeastern Region of Thailand. The secondary data of financial statements in 2009 and 2010 were employed to the predict failure in the year 2011. Logit models was statistic method here to used analyze the collected data. The numbersof sampleswere 1,032 classifiedinto two groupsconsisting of 327 fail enterprises and 705 surviving enterprise. In addition, the variables used in this study were current liabilities/sales (X1), net working capital/total assets (X4), net profit/sales (X8), net profit/liabilities (X9), by selection of 12 variables. From this research, results revealed that the models predict the bestfigures in 2010 more than 2009 with accuracy rate of Logit model was 90.4 percent. This result 2 year before failure revealed that accuracy rate of Logit model was 82.5 percent. The test results were consistent across both years.

Keywords: Predicting, Failure, SMEs


Full Text: PDF

ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd