ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ทัศนคติต่องาน และความผูกพันต่อองค์การ กับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม

สุดา ประทวน, ทิพทินนา สมุทรานนท์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ทัศนคติต่องาน และความผูกพันต่อองค์การ กับพฤติกรรมการทำงาน และความสามารถในการทำนายพฤติกรรมการทำงานของพนักงานบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม โดยใช้การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ทัศนคติต่องาน และความผูกพันต่อองค์การ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 217 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณโดยวิธี Stepwise ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้วัฒนธรรมองค์การเน้นผลงาน เน้นคน เน้นการมองแบบวิชาชีพ เน้นระบบปิด เน้นการควบคุมแบบเข้มงวดและเน้นการปฏิบัติ ทัศนคติต่องาน และความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึกและด้านบรรทัดฐานทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ การรับรู้วัฒนธรรมองค์การเน้นผลงานและเน้นคน และทัศนคติต่องาน สามารถร่วมพยากรณ์พฤติกรรมการทำงานได้ร้อยละ 29.70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ: วัฒนธรรมองค์การ ทัศนคติต่องาน ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมการทำงาน

The objectives of this research were to study: the relationship between the perceived organizational culture, job attitude, organizational commitment and work behavior; and whether perceived organizational culture, job attitude, and organizational commitment could predict work behavior of employees in a manufacture and sale drink company. The samples used in the research consisted of 217 employees of the company. Data were collected using a questionnaire. The statistical methods employed for the analysis were percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and multiple regression analysis with the stepwise technique. The results showed that: perceived organizational culture of: results-orientated, employee-orientated, professional, closed systems, tightly controlled, and pragmatic; job attitude; organizational commitment in affective and normative commitment were positively correlated with work behavior at 0.01 level of significance, and continuance commitment were positively correlated with work behavior at 0.05 level of significance; and perceived organizational culture of results-orientated and employee-orientated and job attitude could predict 29.70 percent of work behavior at 0.05 level of significance.

Keywords: organizational culture, job attitude, organizational commitment and work behavior


Full Text: PDF

ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd