ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกำลังใจและการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (THE RELATIONSHIP BETWEEN MORALE AND SELF-DEVELOPMENT ON PERFORMANCE OF ACCOUNTANTS IN THAI LISTED COMPANIES)

สุมินทร เบ้าธรรม, ดวงฤดี อู๋

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกำลังใจและการพัฒนาตนเองที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี และ (2) เพื่อวิเคราะห์ขวัญกำลังใจและการพัฒนาตนเองที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากนักบัญชีที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 68 คน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า ขวัญกำลังใจโดยรวมและการพัฒนาตนเองโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของนักบัญชี เมื่อพิจารณาพบว่า ขวัญกำลังใจด้านการยอมรับนับถือ และการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของนักบัญชี นอกจากนี้ยังพบว่า ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น นักบัญชีให้ความสำคัญกับขวัญกำลังใจด้านการยอมรับนับถือมากกว่าการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ

คำสำคัญ: ขวัญกำลังใจ การพัฒนาตนเอง ผลการปฏิบัติงาน

The objectives of this research are (1) to study the relationship between morale and self-development on accountants’ performance and (2) to analyze the morale and self-development on accountants’ performance. The data were collected from 68 accountants in Thai listed companies and multiple regression analysis was used for analyzing the hypothesis testing. The results were indicated that overall morale and self-development are positive related on performance of accountants. In addition, esteem morale’ dimension and profession self-development’ dimension are positive related on performances of accountants. Besides, esteem morale’ dimension is more a superior variable than profession self-development’ dimension.

Keywords: Morale, Self-development, Performance


Full Text: PDF

ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd