รูปแบบปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด ปัจจัยการมุ่งเน้นการบริการ ปัจจัยด้านองค์กร และปัจจัยนวัตกรรมการบริการที่ส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทย

สมร ดีสมเลิศ, สุดาพร สาวม่วง

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจของสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทย (2) เพื่อค้นหารูปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ จำนวน 410 แห่ง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบสมมุติฐานประกอบด้วย สถิติวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path analysis) และสถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)

ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด ปัจจัยการมุ่งเน้นการบริการ ปัจจัยด้านองค์กรมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อปัจจัยนวัตกรรมการบริการ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลประกอบการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพโดยส่งผ่านปัจจัยนวัตกรรมการบริการ (2) รูปแบบปัจจัยการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพที่มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบสำคัญที่สุดคือ ปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด รองลงมาได้แก่ปัจจัยการมุ่งเน้นการบริการ ปัจจัยด้านองค์กร และปัจจัยนวัตกรรมการบริการ ตามลำดับ และส่งผลต่อผลประกอบการด้านยอดขายมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลกำไร ลูกค้า และภาพลักษณ์คุณภาพการบริการตามลำดับ โดยโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อผลประกอบการธุรกิจสปาเสุขภาพมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ดีปานกลาง (ค่า GFI = 0.92, AGFI = 0.86, Chi square = 479.35, df = 135 ที่ค่า P-value = .000, RMSEA = 0.041)

คำสำคัญ: การมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นบริการ ปัจจัยองค์กร นวัตกรรมบริการ สปาเพื่อสุขภาพ

The purposes of this study were (1) to analyze the influence of factors affecting the performance of spas for health in Thailand, and (2) to find the factors that affect the performance of spas for health in Thailand. This study was a survey research. The samples in this study were business executives of 410 spas for health. Data were collected by interviews and questionnaires. Data were analyzed using descriptive statistics and hypothesis testing consisted of path analysis and Structural Equation Modeling (SEM). The results were as follows: (1) The factor focusing on marketing, the factor focusing on the service, the factor focusing on the organizational factors had a direct positive influence on the innovative service, and indirect effects on the performance of the spas for health business by delivering the innovative services, (2) The factor pattern of spa for health management that has the most important composition weight was the factors focusing on marketing, followed by the factors focusing on the service, organizational factors, and innovative service factors, respectively, and affecting the operational results on sales at most, followed by the aspects of profit, customers, and the image of quality service respectively. The causal model of factors affecting business performance of spa for health was consistent with the empirical data at the moderate value (GFI = 0.92, AGFI = 0.86, Chi square = 479.35, df = 135 for the P-value = .000, RMSEA = 0.041).

Keywords: Market Orientation, Service Orientation, Organizational Factor, Service Innovation, Spa for Health


Full Text: PDF

ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd