การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ คุณภาพชีวิตการทำงาน ความเครียดกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายทางโทรศัพท์ในบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง

วรางคณา เอกอัจฉริยา, ทิพทินนา สมุทรานนท์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ คุณภาพชีวิตการทำงาน ความเครียด กับผลการปฏิบัติงาน และปัจจัยทั้งหมดสามารถร่วมกันทำนายผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายทางโทรศัพท์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 202 คน เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบ Stepwise ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัวและแบบราชการ และคุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติและแบบมุ่งผลสำเร็จมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานในทางบวกและทางลบ ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว แบบมุ่งผลสำเร็จ และแบบราชการ และคุณภาพชีวิตการทำงานด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายทางโทรศัพท์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

คำสำคัญ: วัฒนธรรมองค์การ คุณภาพชีวิตการทำงาน ความเครียด ผลการปฏิบัติงาน

The objectives of this research were to study: the relationship between perceived organizational culture, quality of work life, stress and job performance; and factors could predict job performance of telemarketing representatives. The samples used in the research consisted of 202 telemarketing representatives. Percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis were used for data analysis.Results showed that: adaptability and bureaucratic of perceived organizational culture and overall quality of work life were positively correlated with job performance (p < 0.01), clan of perceived organizational culture was positively correlated with job performance (p < 0.05), only mission of perceived organizational culture was negatively correlated with job performance (p < 0.05); and adaptability, mission, bureaucratic of perceived organizational culture, and adequate and fair compensation of quality of work life could be used to predict job performance (p < 0.01).

Keywords: organizational culture, quality of work life, stress and job performance


Full Text: PDF

ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd