การสร้างแบบเรียนภาษาไทยเรื่องการเมืองการปกครองของประเทศไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาเกาหลี (A TEXTBOOK FOR KOREAN STUDENTS ON THAI POLITICS AND ADNINISTRATION FROM SUKHOTHAI PERIOD TO PARLIAMENTARY DEMOCRAY)

ชอง มี คยอง, จินตนา พุทธเมตะ

Abstract


การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบเรียนภาษาไทยเรื่องการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลีให้มีค่าประสิทธิภาพของแบบเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ E1/E2 = 75/75 แบบเรียนนี้มี 6 บท คือ บทที่ 1 การเมือง การปกครองในสมัยสุโขทัย บทที่ 2 การเมืองการปกครองในสมัยอยุธยา บทที่ 3 การเมืองการปกครองในสมัยธนบุรี บทที่ 4 การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3 บทที่ 5 การเมืองการปกครองในรัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 7 และบทที่ 6 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่ละบทประกอบด้วย 1. บทอ่าน และภาพประกอบ 2. คำศัพท์ การออกเสียงคำศัพท์ และความหมายของคำศัพท์ 3. แบบฝึกหัดท้ายบททุกบท 4. แบบทดสอบท้ายบท (E1) และ 5. แบบทดสอบรวมบทที่ 1 – บทที่ 6 (E2) เมื่อสร้างเครื่องมือแล้วผู้วิจัยได้นำเสนอผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน ตรวจสอบ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์ชาวไทย 3 ท่าน และอาจารย์ชาวเกาหลี 3 ท่าน ผู้วิจัยได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข จากนั้นนำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยพูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 15 คน

ผลการวิจัยพบว่า แบบเรียนภาษาไทย เรื่อง การเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงสมัยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี นั้น มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2= 88.20/96.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นแบบเรียนเรื่องนี้จึงมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการเรียน การสอนนักศึกษาเกาหลี หรือชาวเกาหลีที่สนใจศึกษาเรื่องการเมืองการปกครองของไทย

คำสำคัญ: แบบเรียนภาษาไทย การเมืองการปกครองไทย สุโขทัย ระบอบประชาธิปไตย นักศึกษาเกาหลี

The objective of this research is to createa textbook for students from Republic of Koreaon Thai Politics and Administration from SukhothaiPeriod to Parliamentary Democracywith a specified efficiency value of E1/E2 = 75/75. The textbook consists of six chapters: Chapter 1:SukhothaiPeriod’s Politics and Government; Chapter 2: Ayutthaya Period’s Politics and Government; Chapter 3: Thonburi Period’s Politics and Government; Chapter 4: Rattanakosin Period’s Politics and Government from the reign of King Rama 1 to King Rama 3; Chapter 5: Rattanakosin Period’s Politics and Government from the reign of King Rama 4 to King Rama 7; and Chapter 6: the Period of Parliamentary Democracy. Each chapter consists of four parts: reading text and illustrations; vocabulary, pronunciation, and meaning; exercises; and test (E1). There is also a comprehensive test (E2) for Chapter 1 to Chapter 6 at the end of the book.The textbook is then assessed by three Thai experts and three Korean experts. From the experts’ suggestions, the textbook is edited and is trialed with a sample group of fifteen 3rd-year and 4th-year Thai major students from Busan University of Foreign Studies, Republic of Korean.

The results of the research shows that the efficiency value of the textbook is E1/E2=88.20/96.00 which is higher than the specified value. Therefore, the book is effective to be used for teaching Korean students or general Korean people who are interested in Thai politics and administration.

Keywords: Creating, textbook, Thai politics, Sukhothai, Democratic, Korean Students


Full Text: PDF

ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd