การพัฒนารูปแบบการวัดภาวะผู้นำของผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม (A DEVELOPMENT OF THE LEADERSHIP MEASUREMENT MODEL OF AESTHETIC CLINIC MANAGER)

เจตน์ พัฒนเสรี, ชัยณรงค์ สุวรรณสาร, วารุณี ลัภนโชคดี

Abstract


งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการวัดภาวะผู้นำของผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม 2) เพื่อตรวจสอบความตรงของรูปแบบการวัดภาวะผู้นำของผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้จัดการคลินิกเสริมความงามในเขต กรุงเทพมหานคร จำนวน 410 คน จากคลินิกเสริมความงาม 410 แห่ง โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถิติบรรยายเพื่อวิเคราะห์แจกแจงความถี่ของตัวแปรภูมิหลังของประชากร และศึกษาลักษณะการกระจายและการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของรูปแบบ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ผลการวิจัยที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ 1) รูปแบบการวัดภาวะผู้นำของผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 4 ตัว คือ ภาวะผู้นำด้านคุณลักษณะ ภาวะผู้นำด้านพฤติกรรม ภาวะผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้นำด้านการมีส่วนร่วมในงาน โดยตัวแปรแฝงแต่ละตัวสามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ รายละเอียดดังนี้ ภาวะผู้นำด้านคุณลักษณะวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัว คือ บุคลิกภาพ การเข้าสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเป็นที่พึ่ง ความมั่นคงทางอารมณ์ และการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ภาวะผู้นำด้านพฤติกรรม วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว คือ การบริหารที่เน้นงาน และการบริหารที่เน้นคน ภาวะผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว คือ การมีวิสัยทัศน์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล และภาวะผู้นำด้านการมีส่วนร่วมในงาน วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว คือ การมีส่วนร่วมด้านอำนาจหน้าที่ การมีส่วนร่วมด้านข้อมูล การมีส่วนร่วมด้านความรู้และทักษะ และการมีส่วนร่วมด้านผลตอบแทน 2) ผลการตรวจสอบความตรงของรูปแบบการวัดภาวะผู้นำของผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม พบว่า รูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่า Chi-Square มีค่าเท่ากับ 40.63 ค่า df = 37, p = 0.31 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.95 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.020

คำสำคัญ: รูปแบบภาวะผู้นำ ด้านคุณลักษณะ ด้านพฤติกรรม ด้านการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีส่วนร่วมในงาน

The objectives of the research were 1) to develop the leadership measurement model of aesthetic clinic manager 2) to verify the validity of the model. The population was 410 aesthetic clinic managers in Bangkok. The instrument was the questionnaire. The statistics used in data analysis for this study include descriptive statistics to analyze the frequency distribution of the variable background of the population. And a study of the distribution and the distribution of observed variables used in the research. And analysis to determine the validity of the model. Using confirmatory factor analysis.

The main findings were 1) The measurement model was consisted of 4 latent variables namely Trait leadership, Behavioral leadership, Transformational leadership, and Job Participative leadership, which Trait leadership was composed of 6 observable factors were personality, extraversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability and openness to experience. Behavioral leadership was composed of 2 observable factors were task-oriented and employee-oriented. Transformational leadership was composed of 4 observable factors were idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, individualized consideration. And Job Participative leadership was composed of 4 observable factors were power participation, information participation, knowledge and skills participation, rewards participation. 2) The validation of the leadership measurement model of aesthetic clinic manager was in the accordance with the empirical data. The value for a Chi-square was 40.63 with 37 degrees of freedom (df = 37, p = 0.31). The goodness of Fit Index (GFI) was 0.99 whereas the Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) was 0.95. The Root Mean Square Residual (RMR) was 0.020.

keywords: Leadership Model, Trait, Behavior, Transformation, Job Participation


Full Text: PDF

ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd