การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ (EXERCISE FOR ELDERS)

Arissara Sukwatjanee

Abstract


การออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ผลดีของการออกกำลังกายคือลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและข้อต่างๆ ส่งเสริมการลดน้ำหนัก เพิ่มระดับความสามารถในการทำงาน ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น วิธีการออกกำลังกายให้ได้ผลดีนั้นผู้สูงอายุควรทราบหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ได้แก่ การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการออกกำลังกาย การเลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการออกกำลังกายและโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการออกกำลังกาย

คำสำคัญ: การออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ

Healthy elders need exercise. It decreases the risk of cardiovascular diseases and increases muscle and joints strength. Exercise also promotes weight control, job efficacy, and lead to good life quality. Effectiveness of exercise needs good understanding of some principle, such as procedures, methods, risks about exercise, and underlining diseases prohibited for exercise.

Keywords: Elder, Exercise


Full Text: PDF

การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290 
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th