78 ปี การสื่อสารทางการเมือง จากนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งถึงนายกรัฐมนตรีคนที่ยี่สิบเจ็ด (78 YEARS POLITICAL COMMUNICATION FROM THE FIRST PRIME-MINISTER TO THE TWENTY-SEVENTH PRIME MINISTER)

Benja Mangalabruks

Abstract


ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2475 โดยมีคณะบุคคลที่เรียกตนเองว่า “คณะราษฎร” ได้ประกาศยึดอำนาจการปกครองจากรัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี คณะราษฎรได้ออกประกาศแถลงถึงวัตถุประสงค์ของการยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยหลักการ 6 ประการ คือ เอกราช ความปลอดภัย ความสุขสมบูรณ์ ความเสมอภาค เสรีภาพ และการศึกษา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475-2553 การสื่อสารทางการเมืองของไทยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง จะเห็นได้จากมีการยุบสภา การลาออกจากตำแหน่ง การเกิดรัฐประหาร เป็นต้น 78 ปี การสื่อสารทางการเมืองที่ผ่านมามีความรุนแรงขึ้น เมื่อเกิดการชุมชนในเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สาเหตุมาจากการที่คนไทยไม่สามัคคีกัน มีการเรียกร้องให้ยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ ซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีการเผาทำลายทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน ตลอดจนมีการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เพราะฉะนั้นหากประชาชนทุกคนมีความเข้าใจในการสื่อสารทางการเมือง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็จะลดน้อยลงในที่สุด

คำสำคัญ: การสื่อสารทางการเมือง นายกรัฐมนตรี

Thailand has been changed from absolute monarchy into democracy since 1932. King Prachatipok, the Seventh Reign of  The Chakri Dynasty was asked by a group of officials called “Kana Rad-sadorn” meant “A group of people” to give up his power because of undesirable sovereign administration but remaining his status as the king under the constitution. There were six reasons for changing into democracy, in order to get: Independences, Security, Enrichment, Equality, Freedom and Education.

Thai political communication from 1932-2010 has never been significantly changed. Dissolve the parliament, resignment, revolution or coup d’etat were taken over and over again. The 78th political communication came from the conclusion of the rally in March to May 2010 because of Thais’ incongruity. They were asked by the gathering to dissolve the parliament and arrange the general election immediately but the demand was rejected. The gathering became more and more violent and came to an end with brutal burning. Many people suffered from the fire: losing their family members, friends, love ones, properties or even their businesses.

Keywords: Political communication, Prime Minister


Full Text: PDF

ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd