กระบวนการทางศาสนาคริสต์ในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี: กรณีศึกษา มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์ จังหวัดหนองบัวลำภู CHRISTIAN PROCESS IN CARING OF HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS: A CASE STUDY OF PERPETUAL HELP FOUNDATION, NONG BUA LAM PHU PROVINCE

วรวุฒิ เว้นบาป

Abstract


-

Full Text: PDF

ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd