การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทร วิโรฒ ปทุมวัน A SYNTHESIS RESEARCH OF TEACHER’S LEARNING MANAGEMENT, PATUMWAN DEMONSTRATION SCHOOL, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

คณาภรณ์ รัศมีมารีย์

Abstract


-

Full Text: PDF

ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd