Vol 14, No 1 (2564)

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Table of Contents

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

กองบรรณาธิการ (Editorial Board) ว.ทันต.มศว ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) พ.ศ. 2564 PDF
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1-9

บทวิทยาการ (Original articles)

การเปลี่ยนแปลงระดับไขมันและซี-รีแอคทีฟโปรตีนความไวสูงในซีรัม ภายหลังการเกลารากฟันด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิกทั้งปากคราวเดียวเสร็จในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วย PDF
อุมาภรณ์ อัศวรักษ์, ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน, รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา, โยธิน เลิศรัตนสกุลชัย 10-24
ปริมาณเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในคราบจุลินทรีย์ใต้เหงือก นํ้าลาย และซีรัมแอนติบอดีต่อเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ภายหลังการเกลารากฟันด้วยเครื่องอัลตราโซนิกทั้งปากคราวเดียวเสร็จในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วย PDF
นุชาดา สินประเสริฐรัตน์, ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน, ชื่นชีวิต ทองศิริ, รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา, โยธิน เลิศรัตนสกุลชัย 25-38
การเปรียบเทียบความโค้งผิวฟันด้านแก้มของฟันกรามน้อยบนของกลุ่มตัวอย่างคนไทยกับความโค้งพื้นผิวฐานแบร็กเกตเชิงพาณิชย์โดยการสแกนสามมิติ PDF
วรุฒ ทองเกิด, ธนากร วาสนาเพียรพงศ์, ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน, นงลักษณ์ สมบุญธรรม 39-50
ผลของซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์และโพแทสเซียมไอโอไดด์ต่อค่าความแข็งแรงพันธะแรงดึงระดับจุลภาคของวัสดุเรซินคอมโพสิตและเนื้อฟัน PDF
โชษิตา บรรณเกียรติกุล, มุรธา พานิช 51-63
ความสัมพันธ์ระหว่างการตระหนักรู้เรื่องโภชนาการกับพฤติกรรม การบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก PDF
เสรีนา สิรรัตน์ สกุลณะมรรคา, กฤษฎา ล้อประเสริฐ, ศิวกร ลาภจิตรกุศล, ธวัชชัย ศรีกาญจน์, สหพัฒน์ ช่วยบุญ, สรสัณห์ รังสิยานนท์ 64-80

บทความปริทัศน์ (Review articles)

การเสียวฟันหลังการบูรณะด้วยวัสดุบูรณะฟันเรซินคอมโพสิต PDF
ศีลัสยา ลีลาพงศ์ฤทธิ์, นันทวรรณ กระจ่างตา, อวิรุทธ์ คล้ายศิริ 81-90
การจัดการความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร ในผู้ป่วยจัดฟัน PDF
พิชญา ไชยรักษ์, วีรดา วรชาติ 91-104

ปกิณกะ (Miscellanies)

โอกาสและความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อของโรคโคโรนาไวรัส 2019 ในทางทันตกรรม PDF
ณัฐพล โรจน์เพ็ญเพียร, อิศราวรรณ เกิดไกรชัยวัฒน์ 105-109


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ว.ทันต.มศว)
Srinakharinwirot University Dental Journal (SWU Dent J.)
ISSN 1905-0488

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-649-5000 ต่อ 15140
อีเมล์: swudentj@yahoo.com
เว็ปไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์: http://dent.swu.ac.th

Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University,
114, Sukhumwit 23, Wattana, Bangkok 10110, Thailand.
Telephone: (662) 6495000 ext 15140
E-mail: swudentj@yahoo.com
Dent SWU Web site: http://dent.swu.ac.th