Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 28, No 1 (2555): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2555) A Study on Morphology, Cytogenetics and Mitochondrial DNA Sequences of Ricefish, Oryzias in Thailand Details   PDF
Wichian Magtoon
 
Vol 26, No 2 (2553): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2553) An Intermediate Value Theorem for Graph Parameters Details   PDF
Prof. Dr. Narong Punnim
 
Vol 23, No 1 (2550): ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2550 Decoherence ของ Density Matrix ในลิมิตที่เวลามีค่ามากๆ Abstract   PDF
สุธี บุญช่วย
 
Vol 23, No 1 (2550): ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2550 Overview of Dehydration Method on Quality of Fruit and Vegetable Details   PDF
อรรถพล นุ่มหอม
 
Vol 24, No 1 (2551): ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2551 Thai Breadfruit's Heartwood Extract: A New Approach to Skin Whitening Details   PDF
piyaporn donsing, Jarupa Viyoch
 
Vol 25, No 1 (2552): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2552 Thai Lactic Acid Bacteria: Diversity and Applications Details   PDF
Somboon Tanasupawat
 
Vol 22, No 2 (2549): ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2549 กรอบแนวคิดและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการวิจัย Details   PDF
สุณี รักษาเกียรติศักดิ์
 
Vol 32, No 1 (2559): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559) กลไกการกระเจิงและการขนส่งอิเล็กตรอนในโครงสร้างเฮทเทอโร เพอร์รอฟสไกต์ LaAlO3/SrTiO3 ที่อุณหภูมิต่ำ Scattering Mechanisms and Electron Transport in the Perovskite LaAlO3/SrTiO3 Heterostructure at Low Temperature Abstract   PDF
อนุศิษฏ์ ทองนำ, เทวินทร์ แดงพรม
 
Vol 27, No 1 (2554): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2554) การกระจายตัวของเซลล์อิมมูโนรีแอกทีฟ Bcl-2 ในสมองของปลาซิวข้าวสาร (Oryzias minutillus, Teleostei) Abstract   PDF
อรินทม์ งามนิยม, บุษบา ปันยารชุน, รักชนก โคโต, สุภาพร สุกสีเหลือง
 
Vol 28, No 2 (2555): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2555) การกำหนดขอบเขตของชนิดโดยใช้หลายโลไซและการประมาณอัตราการเกิดชนิดใหม่ภายใน Cladia aggregata complex (Lecanorales, Ascomycota) (Multi-Locus Species Delimitation and Estimating Speciation Rate within the Cladia aggregata Complex (Lecanorales, Ascomycota)) Abstract   PDF
สิทธิพร ปานเม่น
 
Vol 32, No 2 (2559): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2559) การกำหนดพื้นที่ลาดตระเวนโดยทำนายจากการกระจายตัวของชะนีมงกุฎ ในลุ่มน้ำตาหริ่ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ประเทศไทย Abstract   PDF
อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี
 
Vol 22, No 2 (2549): ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2549 การกำเนิดของ Organic Semiconductors Details   PDF
พรพิมล ประยงค์พันธ์
 
Vol 31, No 1 (2558): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2558) การขยายพันธุ์ขมิ้นชัน (Curcuma Longa L.) ด้วยตายอดจากเหง้าอ่อน Abstract   PDF
กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล
 
Vol 32, No 2 (2559): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2559) การคัดเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการฟื้นฟูป่าเบญจพรรณที่ถูกรบกวน บริเวณป่าชุมชนบ้านแม่กื้ดหลวง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก Selecting Native Tree Species for Restoring Disturbed Mixed Deciduous Forest at Ban Mae Kued Luang Community Forest, Mae Sot Distric Abstract   PDF
ปนัดดา ลาภเกิน, ปัญญา ไวยบุญญา, บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, ศศิธร โคสุวรรณ
 
Vol 23, No 2 (2550): ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2550 การคัดเลือกและการจัดจำแนกชนิดแบคทีเรียแลคติกที่สร้างแบคทีริโอซินได้จากอาหารหมัก และการศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของแบคทีริโอซินที่ผลิตได้ Abstract   PDF
สมใจ ศิริโภค, ประวัติ อังประภาพรชัย, ขจีนาฏ โพธิเวชกุล, อรอนงค์ พริ้งศุลกะ
 
Vol 27, No 1 (2554): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2554) การคัดแยกและจำแนกแบคทีเรียแลคติกที่สามารถสร้างแบคทีริโอซินจากแหนมปลา Abstract   PDF
นภดล เมตตาเมธา, สมใจ ศิริโภค, อดิศร เสวตวิวัฒน์
 
Vol 31, No 1 (2558): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2558) การคัดแยกและใช้หัวเชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดิน, Isolation and Application of Effective Nitrogen Fixing-bacterial inoculum for Soil Quality Improvement Abstract   PDF
ประดับรัฐ ประจันเขตต์, สุทธวรรณ สุพรรณ, ทายาท ศรียาภัย
 
Vol 28, No 1 (2555): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2555) การคำนวณค่าเบื้องต้นของพลังงานสถานะพื้นของสสารประเภทเฟอร์มิออนในสองมิติที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนหนึ่งและสองอะตอม (Basic Calculations of Ground-State Energy of Two Dimensional Fermionic Matter Consisting of One and Two Hydrogen Atoms) Abstract   PDF
สิริ สิรินิลกุล
 
Vol 32, No 1 (2559): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559) การคำนวณจำนวนอิเล็กตรอนเฉลี่ยในปั๊มอิเล็กตรอนเดี่ยวชนิดโลหะ โดยวิธีควอนตัมมอนติคาร์โล Calculation of average electron number on the metallic single electron pumps using the quantum Monte Carlo method Abstract   PDF
ประธาน ศรีวิไล, ตะวัน ทองสุข
 
Vol 26, No 1 (2553): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2553) การคำนวณเชิงตัวเลขและสร้างขดลวดสนามแม่เหล็กแบบเฮล์มโฮลต์ Abstract   PDF
ธัญนพ นิลกำจร, พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ, เสริมสุข รัดเร่ง, วิวัฒน์ เครือวงศ์, ฐิติพงศ์ เครือหงส์, ณัฐนรี ดรุณเนตร, มณฑา เอี่ยมสมบูรณ์, สรัญรส พจน์ธรรม
 
Vol 25, No 1 (2552): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2552 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Abstract   PDF
น้ำฝน คูเจริญไพศาล
 
Vol 29, No 1 (2556): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2556) การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในมิติสังคมและวัฒนธรรม: กรณีศึกษาการสอนทฤษฎีวิวัฒนาการในสังคมพุทธ คริสต์และอิสลาม Socio-Cultural Perspective of Teaching and Learning Science: A Case Study of Teaching Theory of Evolution in Buddhist, Christian, and Islamic Soc Abstract   PDF
พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ
 
Vol 28, No 2 (2555): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2555) การจัดก๊วนนักกอล์ฟด้วยจัตุรัสละติน (The Social Golfer Problem and Latin Squares) Abstract   PDF
ศันสนีย์ เติมธนาสมบัติ, ธนวัฒน์ วิเชียรไพศาล, จริยา อุ่ยยะเสถียร
 
Vol 30, No 1 (2557): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2557) การจำแนกผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุงโดยใช้วิธีการคัดเลือกคุณลักษณะและโครงข่ายประสาทเทียม Patients Classification of Metabolic Syndrome Using Feature Selection and Artificial Neural Network Abstract   PDF
วงกต ศรีอุไร
 
Vol 32, No 1 (2559): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559) การจำแนกและการกำหนดลักษณะคุณภาพของถ่านหินลิกไนต์ ของเหมืองแม่เมาะด้วยการวิเคราะห์หลายตัวแปร Classification and Identification of Lignite Quality Characteristics of Mae Moh Mine with Multivariate Analysis Abstract   PDF
กิดาการ สายธนู, ธันวา เจริญศิริ, จตุภัทร เมฆพายัพ
 
1 - 25 of 313 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


ISSN: 0857-1600