Vol 34, No 1 (2561)

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2561)

Table of Contents

บทความรับเชิญ

Jedi's Light Sabre: Site Specific Photocleavage of Proteins with Light PDF
Apinya Buranaprapuk, Challa V. Kumar 1-17

Research Article

Utilization of Sandwich Insulated Panels made from Wood Composite and Cellular Natural Rubber PDF
Supanit Wisadsatorn, Parntip Phohchuay 18-30
Insulated Sandwich Panels from Natural Rubber and Rubber Wood PDF
Parntip Phohchuay, Sureurg Khongtong 31-44
ผลของเวลาการเคลือบที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติของฟิล์มบางโครเมียมไนโตรด์ที่ถูกสปัตเตอร์ด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอน PDF
อดิศร บูรณวงศ์, นิรันดร์ วิทิตอนันต์ 45-57
การศึกษาแรงสั่นสะเทือนอัลตร้าโซนิคช่วยในการตัดอะลูมิเนียมหล่อ PDF
เศรษฐ์ อุดมบุญญานุภาพ, ธงชัย เพ็งจันทร์ดี, อภิวัฒน์ มุตตามะระ, สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ 59-73
สมบัติเชิงพีชคณิตของผลคูณโครเนคเคอร์แบบบล็อกและตัวดำเนินการเวกเตอร์แบบบล็อกสำหรับเมทริกซ์เหนือกึ่งริงสลับที่ PDF
สิรีธร วินทะไชย, กศิธิภา กวนศิริ, สหเทพ เตือนวีระเดช, ภัทราวุธ จันทร์เสงี่ยม 75-90
ตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายเดือนของประเทศไทย PDF
ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์ 91-108
ผลของปริมาณผงโปรตีนไก่และสายพันธุ์ข้าวต่อคุณภาพเอกซ์ทรูเดตจากแป้งข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุงและแป้งข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105 PDF
สุธาสินี ศรีวิไล, ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, น้องนุช ศิริวงศ์, ณัฐิรา อ่อนน้อม 109-124
คุณลักษณะทางกายภาพและคุณค่าทางโภชนาการของพุดดิ้งที่ทดแทนด้วยน้ำนมถั่วขาว PDF
พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, อำพร แจ่มผล, สุนิสา ด้วงนุ่ม, พิสชา ชาญณรงค์ 125-138
การศึกษาเบื้องต้นของเชื้อแลคโตบาซิลลัสสายพันธุ์ไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรคในลําไส้ PDF
เธียร ธีระวรวงศ์ 139-150
ผลของการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila ต่อค่าทางโลหิตวิทยาในปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus × C. gariepinus) และการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ PDF
เอกพล วังคะฮาต 151-166
การวิเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนปริมาณต่ำที่รวดเร็วในตัวกลางที่เป็นของเหลวโดยใช้สารเทียบสีที่มีความจำเพาะ PDF
นุจรินทร์ วะสุกัน, รวิวรรณ มณีรัตนโชติ, มะยูโซ๊ะ กูโน, สุจิตรา ศรีสังข์ 167-186
การพัฒนาทักษะการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมสืบเสาะลูกโป่งน้ำแข็งและการโค้ชเพื่อการรู้คิดในรายวิชาทักษะการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชา PDF
อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ 187-206
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับการเรียนด้วยตนเองเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุและสมบัติของธาตุ สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 PDF
น้ำฝน คูเจริญไพศาล 207-224
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะของนักศึกษาครูเคมีก่อนและหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู PDF
ทรงพล ผดุงพัฒนากูล, วันเพ็ญ ประทุมทอง, จรรยา ดาสา 225-246
ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมทริกซ์โดยใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 PDF
ภุมริน ทัสนะเมธี, สายัณห์ โสธะโร 247-262
เส้นใยนาโนเซลลูโลสจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราเป็นสารเสริมแรงในวัสดุเชิงประกอบพอลิแลกติกแอซิด PDF
วันเพ็ญ ช้อนแก้ว, ลักษิกา อ่องทิพย์ 263-276
การเตรียมผงแบคทีเรียเซลลูโลสสำหรับวัสดุทางการแพทย์: ส่วนที่ 1 PDF
พรเพ็ญ ศิริดำรง, ธนิสร์ วัยโรจนวงศ์, ฉวีวรรณ พูนธนานิวัตกุล, กฤต เรืองโสภาพันธ์, ราชพร สีจันทร์, อาจินต์ บุญเรือง, ณรงค์ ลุมพิกานนท์ 277-286
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลแบบอุปนัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 PDF
มัณฑนา ศรีสุจันทร์, รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์, เสริมศรี ไทยแท้, กาญจนา พานิชเจริญ 287-308

บทความวิชาการ

เกมไพ่เซตกับเรขาคณิตสัมพรรค PDF
ชุติมา แสงจำปา, ลดามาศ สายเพชร, จริยา อุ่ยยะเสถียร 309-320


ISSN: 0857-1600