Vol 33, No 2 (2560)

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2560)

Table of Contents

บทความวิจัย

ผลการออกแบบแผ่นบันทึกข้อมูลแบบใหม่ด้วยวิธีการจำลองพลศาสตร์สปิน ในระดับอะตอม The Effect of Media Design in Advanced Recording Media by the Atomistic Spin Dynamics Simulation PDF
เจษฎา จุรีมาศ, อรนุช แสงมาศ, วาสนา แดงอ่ำ, พรรณวดี จุรีมาศ
การจัดกลุ่มและวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแตงเทศและแตงไทยพันธุ์เศรษฐกิจด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา Clustering and Genetic Diversity Assessment of Economic Cultivars of Melons (Cucumis melo L.) Using Molecular Techniques PDF
สุฑามาศ นิยมพานิช, สุธีวรรณ บินชัย, อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, อัจฉริยา รังษิรุจิ
การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SWAT เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ต่อปริมาณตะกอนแขวนลอย ในลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน Application of SWAT Model for Studying Land Use Changes on Suspended Sediment in Upper Tha Chin Watershed PDF
บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์, นิพนธ์ ตั้งธรรม
ผลของอุณหภูมิจากระบบรวมแสงต่อกำลังไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ Effect of solar panel temperature on power output of concentrated solar system PDF
ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ, สิริ สิรินิลกุล, โกวิท ผดุงกิจ, ปริญญา เจาะล้ำลึก, ธีรพงศ์ บุญล้อม
การผลิตวัสดุปิดแผลยับยั้งเชื้อจุลชีพจากไฮโดรเจลชนิดเจลาตินและซิลค์เซริซินผสมน้ำมันหอมระเหยไทม์ Antibacterial Hydrogels of Thyme Essential Oil-incorporated Gelatin/Silk Sericin as Wound Dressings PDF
ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล, สุพรรณา เตชะสกุล, พัชรกมน หนูเอียด
ความหลากหลายของพฤติกรรมของโครโมโซม ในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสของโหระพา (Ocimum basilicum L.) ในประเทศไทย Variation in Meiotic Behavior of Sweet Basil (Ocimum basilicum L.) in Thailand PDF
เพลินพิศ โชคชัยชำนาญกิจ, ปวีณ์นุช เลขะพันธุ์, เกษรา อนามธวัช-จอนสัน
ผลเฉลยที่เป็นไพรม์พีเรียด 4 และจุดสมดุลของระบบสมการเชิงผลต่าง x_{n+1} = |x_n| - y_n – 2 และ y_{n+1} = x_n - |y_n| +1 โดยเงื่อนไขเริ่มต้น x_0 = 0 และ 0 < y_0 < 1/2 Prime Period 4 and Equilibrium Solutions of a System of Difference Equations and with In PDF
วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ, ทรรศวรรณ วาทา, ศศิประภา สุขมามอญ, ศิริเพชรก์ อินทรประพันธ์
การเหนี่ยวนำโปรเฟจที่แทรกอยู่ใน Lactobacillus paracasei ที่แยกได้จากนมเปรี้ยว Prophage Induction in Lactobacillus paracasei Isolated from Fermented Milk PDF
สิรินธร สุนทรธรรมาสน์, Katsumi Doi, ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย, อัจฉริยา รังษิรุจิ, อรอนงค์ พริ้งศุลกะ
อิทธิพลของน้ำทิ้งชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วต่อคุณภาพน้ำและระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี The Study of Phetchaburi Municipal Wastewater Treatment Efficiency on Water Quality and Coastal Ecosystems of La PDF
เสถียรพงษ์ ขาวหิต, เกษม จันทร์แก้ว
การแยกและศึกษาสมบัติบางประการของแอคติโนแบคทีเรียจากโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพทางชีววิทยา Isolation and Study in Some Characters of Actinobacteria from Archaeological Site in Kamphaeng Phet Historical Park Attributed to PDF
สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
การกำหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟพีเตอร์เซนทั่วไปและกราฟลอลลิพอพสำหรับบางกรณี Combinatorial Labelings of Generalized Petersen Graphs and Lollipop Graphs for Some Cases PDF
สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี, กัณฐ์ญารัตธ์ ฐิติวัฒนาการ
พื้นผิวที่ปรับเปลี่ยนระดับความเป็นขั้วได้ของยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลต The Tunable Polarity at the Surface of Natural Rubber Grafted with Polymethyl Methacrylate PDF
สุฤกษ์ คงทอง, สุภาวดี โชติรัตน์
การทดลองหาค่าคงที่สมดุลของโบรโมไทมอลบลูโดยใช้สมาร์ทโฟนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย A Simple Experiment to Evaluate the Equilibrium Constant of Bromothymol Blue Using Smart Phone for High School Students PDF
พจนา พลชัย, ศศิธร มั่นเจริญ

บทความวิชาการ

การฟื้นฟูดินปนเปื้อนร่วมกันระหว่างสารประกอบปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน และโลหะหนักด้วยพืชภายใต้ภาวะความเค็ม Phytoremediation of Heavy Metal and Total Petroleum Hydrocarbon Co-Contaminated Soil under Salinity Condition PDF
ก้องเกียรติ จำปาศรี, สุขุมาภรณ์ แสงงาม
จากอนุภาคมูลฐาน ถึง หลุมดำ (I) From Elementary Particles to Black Holes (I) PDF
วาสุเทพ หลวงทิพย์, สุพจน์ มุศิริ, เข้ม พุ่มสะอาด, นพมณี ศุภนาม, ปฏิภาณ อุทยารัตน์


ISSN: 0857-1600