Vol 33, No 2 (2560)

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2560)

สารจากบรรณาธิการ : https://goo.gl/UNzJ2k

Table of Contents

บทความรับเชิญ

หลักการพัฒนาชุดตรวจแบบแถบสีชนิดรู้ผลรวดเร็ว และแนวทางการปรับปรุง PDF
ไพศาล สิทธิกรกุล, ประดิษฐ์ หวังมาน, ศิวาพร ลงยันต์, ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร 1-20

บทความวิจัย

การเหนี่ยวนำโปรเฟจที่แทรกอยู่ใน Lactobacillus paracasei ที่แยกได้จากนมเปรี้ยว PDF
สิรินธร สุนทรธรรมาสน์, Katsumi Doi, ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย, อัจฉริยา รังษิรุจิ, อรอนงค์ พริ้งศุลกะ 21-34
ความหลากหลายของพฤติกรรมของโครโมโซม ในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสของโหระพา (Ocimum basilicum L.) ในประเทศไทย PDF
เพลินพิศ โชคชัยชำนาญกิจ, ปวีณ์นุช เลขะพันธุ์, เกษรา อนามธวัช-จอนสัน 35-50
การแยกและศึกษาสมบัติบางประการของแอคติโนแบคทีเรียจากโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพทางชีววิทยา PDF
สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง 51-70
การจัดกลุ่มและวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแตงเทศและแตงไทยพันธุ์เศรษฐกิจด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา PDF
สุฑามาศ นิยมพานิช, สุธีวรรณ บินชัย, อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, อัจฉริยา รังษิรุจิ 71-88
ผลการออกแบบแผ่นบันทึกข้อมูลแบบใหม่ด้วยวิธีการจำลองพลศาสตร์สปิน ในระดับอะตอม PDF
เจษฎา จุรีมาศ, อรนุช แสงมาศ, วาสนา แดงอ่ำ, พรรณวดี จุรีมาศ 86-106
ผลของอุณหภูมิบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่มีต่อกำลังการผลิตไฟฟ้าในระบบรวมแสง PDF
ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ, สิริ สิรินิลกุล, โกวิท ผดุงกิจ, ปริญญา เจาะล้ำลึก, ธีรพงศ์ บุญล้อม 107-122
การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SWAT เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ต่อปริมาณตะกอนแขวนลอย ในลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน PDF
บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์, นิพนธ์ ตั้งธรรม 123-140
การผลิตวัสดุปิดแผลยับยั้งเชื้อจุลชีพจากไฮโดรเจลชนิดเจลาตินและซิลค์เซริซินผสมน้ำมันหอมระเหยไทม์ PDF
ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล, สุพรรณา เตชะสกุล, พัชรกมน หนูเอียด 141-158
การศึกษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อคุณภาพน้ำและระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี PDF
เสถียรพงษ์ ขาวหิต, เกษม จันทร์แก้ว 159-176
พื้นผิวที่ปรับเปลี่ยนระดับความเป็นขั้วได้ของยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลต PDF
สุฤกษ์ คงทอง, สุภาวดี โชติรัตน์ 171-182
ผลเฉลยที่เป็นไพรม์พีเรียด 4 และจุดสมดุลของระบบสมการเชิงผลต่าง x_{n+1} = |x_n| - y_n – 2 และ y_{n+1} = x_n - |y_n| +1 โดยเงื่อนไขเริ่มต้น x_0 = 0 และ 0 < y_0 < 1/2 Prime Period 4 and Equilibrium Solutions of a System of Difference Equations and with In PDF
วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ, ทรรศวรรณ วาทา, ศศิประภา สุขมามอญ, ศิริเพชรก์ อินทรประพันธ์ 183-194
การกำหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟพีเตอร์เซนทั่วไป และกราฟลอลลิพอพสำหรับบางกรณี PDF
สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี, กัณฐ์ญารัตธ์ ฐิติวัฒนาการ 195-212
การทดลองหาค่าคงที่สมดุลของโบรโมไทมอลบลูโดยใช้สมาร์ทโฟน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย PDF
พจนา พลชัย, ศศิธร มั่นเจริญ 213-228

บทความวิชาการ

การฟื้นฟูดินปนเปื้อนร่วมกันระหว่างสารประกอบปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน และโลหะหนักด้วยพืชภายใต้ภาวะความเค็ม PDF
ก้องเกียรติ จำปาศรี, สุขุมาภรณ์ แสงงาม 229-246
จากอนุภาคมูลฐาน ถึง หลุมดำ (I) PDF
วาสุเทพ หลวงทิพย์, สุพจน์ มุศิริ, เข้ม พุ่มสะอาด, นพมณี ศุภนาม, ปฏิภาณ อุทยารัตน์ 247-264


ISSN: 0857-1600