Vol 33, No 1 (2560)

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2560)

Table of Contents

บทความรับเชิญ

Molecular Design of Potential Triple-Action Antibacterial Agents and Related Pro-Drugs PDF
John B. Bremner 1-20

บทความวิจัย

การพัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติการบนขั้วไฟฟ้าเพื่อการตรวจวัดตะกั่วและทองแดงพร้อมกันโดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลพัลส์แอโนดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรี PDF
วีณา เสียงเพราะ, ภาณุมาศ ย่อมเที่ยงแท้, ชัยธวัช รุ่งเรืองภาวรรณ 21-34
ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะเซทิลโคลินเอสเตอเรสและต้านอนุมูลอิสระ ของสมุนไพรไทยบางชนิดในวงศ์ Asteraceae และ Cucurbitaceae PDF
สุพัตร์ หลังยาหน่าย, ประภาพร จันทร์เอียด, จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 35-46
การวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำในยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีโมดิฟายด์ลาวรีชนิดรวดเร็ว PDF
สายรุ้ง อวยพรกชกร, ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 47-58
การศึกษาการใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคและคุณลักษณะของน้ำทิ้งของสะพานปลา : ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม PDF
นาฎอนงค์ เจริญสันติสุข, เกษม จันทร์แก้ว, อรอนงค์ ผิวนิล, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร 59-72
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการระบาดของโรคไวรัส ใบด่างจุดวงแหวนมะละกอในพื้นที่ปลูกมะละกอเพื่อการค้า จังหวัดสระแก้ว PDF
อารมย์ จันทะสอน, ศศิธร โคสุวรรณ, มนัส สมฤทธิ์, สิทธิศักดิ์ แสไพศาล, ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ 73-86
ผลผลิตของน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำพระปรง: ปริมาณน้ำ คุณภาพน้ำ และช่วงเวลาการไหลของน้ำ PDF
ประภัสสร ยอดสง่า, บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, ปัญญา ไวยบุญญา, ปนัดดา ปนัดดา ลาภเกิน 87-102
คุณค่าทางโภชนาการ สมบัติต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและ ฟลาโวนอยด์ทั้งหมดในพืชอัตลักษณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ PDF
รัชนี เพ็ชร์ช้าง 103-116
ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายและการกระจายตัวของแมลงน้ำ ร่วมกับคุณภาพน้ำในลำธารต้นน้ำแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ PDF
รุ่งนภา ทากัน, ทัตพร คุณประดิษฐ์ 117-134
ประสิทธิภาพเซนเซอร์อินฟราเรดและอัลตราโซนิกในการประยุกต์ใช้งาน ทางการแพทย์ PDF
ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ, อรอุมา วาโยพัด, ธัญญารัตน์ วงศ์เก๋, ธีรยุทธ ชาญนุวงศ์, เพชรากร หาญพานิชย์, ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ 135-146
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมการเชื่อมต่อภาพสำหรับภาพถ่ายเอกซเรย์แบบระยะยาว PDF
ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก 147-158
สมบัติเชิงกลของวัสดุผสมชีวภาพเสริมแรงด้วยเส้นใยรากหญ้าแฝกผสม เส้นใยมะพร้าว และผสมเส้นใยเปลือกถั่วลิสงในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน PDF
พงศธร กองแก้ว, วิจิตร เชาว์วันกลาง, ไพฑูรย์ สุขศรีงาม 159-174
การสำรวจผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ในประเทศไทย PDF
มาสวีร์ มาศดิศรโชติ, เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, ชาลี วรกุลพิพัฒน์ 175-190
การประยุกต์การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติสำหรับการตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มในอ่าวไทย PDF
จตุภัทร เมฆพายัพ, กิดาการ สายธนู 191-204
ตัวแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางคอมปาวด์รายเดือนของประเทศไทย PDF
ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์ 205-220
วิธีการเบื้องต้นในการหาจุดตรึงของฟังก์ชันต่อเนื่อง PDF
นพดล วิชิตสงคราม 221-230
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบที่เน้นสถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง เรื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ของอนุพันธ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลและการเห็นคุณค่าในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 PDF
สิทธิกร เรืองศรี, สุณิสา สุมิรัตนะ, ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ 231-248
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการใช้ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพีชคณิต สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 PDF
ศิรัชชรินทร์ ยศสวรินทร์, รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์, เสริมศรี ไทยแท้, สุกัญญา หะยีสาและ 249-264
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย PDF
รัตนา เครือวัลย์, รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์, สุกัญญา หะยีสาและ, ญานิน กองทิพย์ 265-278

บทความวิชาการ

สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท: ผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจสังคม PDF
ทวีธรรม ลิมปานุภาพ, รัฏฐา หนูราช 279-296
ฤทธิ์และกลไกการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตซานตลอดจนอนุพันธ์ และคอมพอสิตของไคโตซาน PDF
ณัฐธิดา รักกะเปา, บุญภพ ไชยศรีขวัญ, อติพล พัฒิยะ, จรัสลักษณ์ เพชรวัง, อุไรวรรณ วีระพันธ์ 297-316
ปรากฎการณ์จลนศาสตร์เชิงอิเล็กตรอนและ การจัดการการไหลภายในท่อระดับไมโครเมตร PDF
ปนัดดา เดชาดิลก 317-334
ทฤษฎีบทเมเนเลอัสและทฤษฎีบทเชวากับบทบาทของการพิสูจน์ PDF
สุกัญญา หะยีสาและ, เอนก จันทรจรูญ 335-351


ISSN: 0857-1600