Vol 32, No 2 (2559)

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2559)

Table of Contents

บทความรับเชิญ

ต่อยอดงานวิจัยพื้นฐานสู่การประยุกต์เชิงพาณิชย์: ประสบการณ์จากเทคโนโลยีซิลเวอร์นาโน From Fundamental Research to Commercialization: A case Study of Silver Nanotechnology PDF
สนอง เอกสิทธิ์ 1-22

บทความวิจัย

การศึกษาลักษณะวัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่เตรียมจากวัสดุผสมของดินขาวเผากับเถ้าใยปาล์มและกากของเสียจากกระบวนการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ Characterization of Geopolymer Materials Based on Metakaolin Incorporating with Palm Ash and Solid Waste of Hydrogen Peroxide P PDF
พรพิมล ประยงค์พันธ์, อาพากร พรมเพชร, ธนันท์ ชุบอุปการ, ชัยศรี สุขสาโรจน์ 23-32
การเปรียบเทียบผลึกเชิงเดี่ยว YSO, LYSO และ LSO ที่เจือด้วย Ce3+ สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา Comparison of YSO, LYSO and LSO Single Crystals Doped with Ce3+ for Gamma Ray Detection PDF
อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์, วรนุศย์ ทองพูล 33-44
ผลของความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าภายนอกที่มีต่อการส่งผ่านสปิน ในโครงสร้างวัสดุแม่เหล็กสองชั้นที่คิดผลของรอยต่อ The Effect of Current Density for Spin Transport in Magnetic Bilayer with Diffuse Interface PDF
พรรณวดี จุรีมาศ, ชนิตา บุตรรัตนะ, เจษฎา จุรีมาศ 45-60
ผลของนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติของยางธรรมชาติ Effects of Nano Calcium Carbonate on Natural Rubber Properties PDF
ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย, ชำนาญวิทย์ เป็งวงค์, วัชระ ธีวงษ์, สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 61-76
ยางบวมน้ำจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์และพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำได้มาก Water Swellable Rubber from Epoxidized Natural Rubber and Superabsorbent Polymer PDF
ชัยวุฒิ วัดจัง, ศศิวงศ์ บุญสิงห์, ธนากร คำสอน, สราวุธ ประเสริฐศรี 77-96
อิทธิพลของเซอร์โคเนียมซิลิเกตและบิสมัสออกไซด์ที่มีผลต่อสมบัติของบอโรซิลิเกตอีนาเมลสำหรับเครื่องประดับ Effect of Zirconium Silicate and Bismuth Oxide on the Properties of Borosilicate Enamels for Jewelry PDF
อโนชา หมั่นภักดี, สุพิชฌา สุพรรณสมบรูณ์, สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา, นิรันดร์ พงษ์พันธุ์, ณัฐพงศ์ พินิจค้า 97-106
โปรแกรมตรวจจับสัญญานบ่งบอกอาการง่วงนอนจากลักษณะดวงตา Driver Drowsiness Detection Program through Eye Motion Analysis PDF
นริศา ชุตินารา, ชยางกรู จันทรวิชชัย, ทิพย์นภา ซ้ายงาม, ภัททิรัญ ตนประเสริฐกุล, รุ่งระพี กรานคำยี, สาโรช เมาลานนท์, ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ 107-124
ผลของสารสกัดจากใบยอป่า (Morinda elliptica (Hook. f.) Ridl.) ต่อการงอกของเมล็ด Effect of Crude Extract from Leaf of Morinda elliptica (Hook. f.) Ridl. on Seed Germination PDF
ภาคภูมิ พระประเสริฐ, จารุวรรณ แซ่เอง 125-136
การคัดเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการฟื้นฟูป่าเบญจพรรณที่ถูกรบกวน บริเวณป่าชุมชนบ้านแม่กื้ดหลวง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก Selecting Native Tree Species for Restoring Disturbed Mixed Deciduous Forest at Ban Mae Kued Luang Community Forest, Mae Sot Distric PDF
ปนัดดา ลาภเกิน, ปัญญา ไวยบุญญา, บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, ศศิธร โคสุวรรณ 137-150
การกำหนดพื้นที่ลาดตระเวนโดยทำนายจากการกระจายตัวของชะนีมงกุฎ ในลุ่มน้ำตาหริ่ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ประเทศไทย PDF
อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี 151-160
ผลของเทคนิคการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและไมโครเวฟต่ออาหารและอุปกรณ์สำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการย้ายเนื้อเยื่อโดยไม่ใช้ตู้ถ่ายเนื้อเยื่อ Effects of Chemical and Microwave Techniques on Sterilization of Medium and Materials Plant Tissue Culture and Subcult PDF
ปวีนันทร์ รังแก้ว, รักชนก โคโต 161-176
สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์พอลิ (3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรต) ดีพอลิเมอเรส จาก Actinomadura sp. สายพันธุ์ TF1 Optimization for Production of Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) Depolymerase from Actinomadura sp. strain TF1 PDF
พิชาภัค ศรียาภัย, วิชุดา พรหมคงบุญ, ทายาท ศรียาภัย 177-194
การพัฒนาขนมหม้อแกงเสริมข้าวไรซ์เบอรี่เพาะงอกสูตรลดน้ำตาล Development of Germinated Riceberry Thai Egg Custard with Reduced Sugar PDF
สุคนธา สุคนธ์ธารา 195-210
ผลของการเติมแป้งข้าวสีม่วงต่อความคงตัวและปริมาณฟีนอลิกในโยเกิร์ตปราศจากไขมันชนิดคงตัว Effect of Purple Rice Flour Addition on Stability and Total Phenolic Contents of Non-Fat Set Yogurt PDF
อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล, ภัทราภร ภูศรี, ศันสนีย์ ฤกษ์ชัยมงคล 221-226
ผลของการเสริมผงเปลือกกล้วยต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอม Effects of Banana Peel Powder Supplemention on Qualities of Banana Cake PDF
ผกาวดี ภู่จันทร์ 227-238
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม(STS) เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Development of Instructional Package by using Science Technology and Society PDF
เฉลิมพร ทองพูน, พิกุล คำภีระปาวงค์ 239-256
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) PDF
สายัณห์ โสธะโร 257-276

บทความวิชาการ

ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี Chemical Protective Clothing for Industrial Workers PDF
พรรณภัทร พรหมเพ็ญ, จิตต์โสภา เฉลียวศักดิ์ 277-290


ISSN: 0857-1600