วารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Srinakharinwirot Science Journal)


ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ มศวปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2559) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านทางระบบวารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Science e-Journal) เท่านั้น (โดยสามารถ Register ได้ที่เมนูทางด้านขวา)

 

http://ejournals.swu.ac.th//public/site/images/montawan/scijournal_post_471

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: วารสารวิทยาศาสตร์ มศว: ฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

 

 

Template แบบฟอร์มบทความวิจัย

Template แบบฟอร์มบทความวิชาการVol 33, No 2 (2560): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2560)

Table of Contents

บทความวิจัย

ผลการออกแบบแผ่นบันทึกข้อมูลแบบใหม่ด้วยวิธีการจำลองพลศาสตร์สปิน ในระดับอะตอม PDF
เจษฎา จุรีมาศ, อรนุช แสงมาศ, วาสนา แดงอ่ำ, พรรณวดี จุรีมาศ
การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SWAT เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ต่อปริมาณตะกอนแขวนลอย ในลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน PDF
บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์, นิพนธ์ ตั้งธรรม
ผลของอุณหภูมิจากระบบรวมแสงต่อกำลังไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ PDF
ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ, สิริ สิรินิลกุล, โกวิท ผดุงกิจ, ปริญญา เจาะล้ำลึก, ธีรพงศ์ บุญล้อม
การผลิตวัสดุปิดแผลยับยั้งเชื้อจุลชีพจากไฮโดรเจลชนิดเจลาตินและซิลค์เซริซินผสมน้ำมันหอมระเหยไทม์ PDF
ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล, สุพรรณา เตชะสกุล, พัชรกมน หนูเอียด
ความหลากหลายของพฤติกรรมของโครโมโซม ในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสของโหระพา (Ocimum basilicum L.) ในประเทศไทย PDF
เพลินพิศ โชคชัยชำนาญกิจ, ปวีณ์นุช เลขะพันธุ์, เกษรา อนามธวัช-จอนสัน
ผลเฉลยที่เป็นไพรม์พีเรียด 4 และจุดสมดุลของระบบสมการเชิงผลต่าง x_{n+1} = |x_n| - y_n – 2 และ y_{n+1} = x_n - |y_n| +1 โดยเงื่อนไขเริ่มต้น x_0 = 0 และ 0 < y_0 < 1/2 PDF
วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ, ทรรศวรรณ วาทา, ศศิประภา สุขมามอญ, ศิริเพชรก์ อินทรประพันธ์
การเหนี่ยวนำโปรเฟจที่แทรกอยู่ใน Lactobacillus paracasei ที่แยกได้จากนมเปรี้ยว PDF
สิรินธร สุนทรธรรมาสน์, Katsumi Doi, ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย, อัจฉริยา รังษิรุจิ, อรอนงค์ พริ้งศุลกะ

บทความวิชาการ

การฟื้นฟูดินปนเปื้อนร่วมกันระหว่างสารประกอบปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน และโลหะหนักด้วยพืชภายใต้ภาวะความเค็ม PDF
ก้องเกียรติ จำปาศรี, สุขุมาภรณ์ แสงงาม


ISSN: 0857-1600