วารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Srinakharinwirot Science Journal)


ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ มศวปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2563) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านทางระบบวารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Science e-Journal) เท่านั้น (โดยสามารถ Register ได้ที่เมนูทางด้านขวา)

- ปิดรับ บทความของวารสารวิทยาศาสตร์เล่มที่จะตีพิมพ์ ดังนี้

  • เดือน ธันวาคม 2562 ปีที่ 35 ฉบับที่ 2
  • เดือน มิถุนายน 2563 ปีที่ 36 ฉบับที่ 1
- เปิดรับ บทความ ของวารสารวิทยาศาสตร์เล่มที่จะตีพิมพ์ ธันวาคม 2563 ปีที่ 36 ฉบับที่ 2

 

- ปิดรับบทความฉบับเต็ม จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11 ในวันที่ 30 เมษายน 2562

 

หมายเหตุ เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดการประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย ซึ่งเป็นการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในเครือเทางาม ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจาก 6 สถาบันนี้ สามารถส่งบทความที่มีคุณภาพเพื่อขอรับพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ฉบับเดือนธันวาคม 2562 ได้โดยการเขียนบทความและการพิจารณาจะใช้รูปแบบและหลักเกณฑ์เดียวกับของวารสารวิทยาศาสตร์ มศว ทุกประการ สำหรับผู้นิพนธ์จากหน่วยงานอื่นยังสามารถส่งบทความเพื่อขอรับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ มศว ได้ตามปกติ แต่อาจมีความล่าช้าในการตีพิมพ์ ขึ้นกับจำนวนผู้ส่งบทความในการเข้าร่วมประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

The Faculty of Science, Srinakharinwirot University is hosting a Science Research Conference in the theme of “Smart Science Smart World”, which will be held on 23-24 May 2019 at Srinakharinwirot University. The participants from 6 cohosted universities, Srinakharinwirot University, Burapa University, Naresuan University, Taksin University, Mahasarakham University and Phayao University, are invited to submit manuscripts to Srinakharinwirot Science Journal. All submitted manuscripts to the journal must be peer reviewed by expert reviewers using the journal process as indicated for regular issue. The selected manuscripts will be published in December 2019 issue. Authors who are not participating the conference can still submit their manuscripts as regular.

 

***อนึ่ง ตามหลักเกณฑ์ของวารสารวิทยาศาสตร์ มศว ทางวารสารฯ จะมีการตีพิมพ์บทความจากงานประชุมที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยการตีพิมพ์อาจเป็นรูปแบบวารสารฉบับพิเศษ (Special issue) ซึ่งเป็นฉบับที่ตีพิมพ์ตามเวลาปกติของวารสาร คือ เดือนมิถุนายน หรือ เดือนธันวาคม และอาจเป็นรูปแบบวารสารฉบับเสริม (Supplement issue) ซึ่งเป็นฉบับที่ตีพิมพ์เพิ่มเติมจากสองฉบับปกติของแต่ละปี โดยบทความที่ผ่านการพิมพ์ฉบับพิเศษหรือฉบับเสริมจะต้องผ่านการพิจารณาบทความตามกระบวนการเดียวกับวารสารที่ตีพิมพ์ฉบับปกติทุกประการ

Srinakharinwirot Science Journal will publish research articles from the conferences that Faculty of Science, Srinakharinwirot University has hosted or cohosted in a Special issue, which will be published in regular schedule (June or December) and/or Supplement issue, which will be published as an extra issue from regular issue. Research articles in Special issue and Supplement issue must be peer reviewed by expert reviewers using the same process as indicated for regular issue.

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: วารสารวิทยาศาสตร์ มศว: ฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

- - - - - - - - - -

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ได้มีการเผยแพร่ อย่างเต็มรูปแบบ ดังนี้

  • รูปแบบวารสารสิ่งพิมพ์ (Print) โดยมีเลข ISSN 0857-1600 เผยแพร่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ 2528 จนถึงปัจจุบัน
  • รูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยมีเลข E-ISSN 2561-1967 เผยแพร่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน

- - - - - - - - - -

Research Article Template

Review Article Template


Vol 35, No 2 (2562): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2562)


Cover Page


ISSN: 0857-1600