ผลผลิตของน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำพระปรง: ปริมาณน้ำ คุณภาพน้ำ และช่วงเวลาการไหลของน้ำ

ประภัสสร ยอดสง่า, บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, ปัญญา ไวยบุญญา, ปนัดดา ปนัดดา ลาภเกิน

Abstract


บทคัดย่อ

ลุ่มน้ำพระปรงครอบคลุมพื้นที่ 1,974.14 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำปราจีนบุรี และเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำบางปะกง ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ผลผลิตของน้ำ(water yields) ได้แก่ปริมาณน้ำ คุณภาพน้ำและช่วงเวลาการไหลของน้ำ พบว่ามีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 1,608.88 มิลลิเมตร และมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปี  คิดเป็นร้อยละ 19.12 ของปริมาณน้ำฝน  ด้านช่วงเวลาการไหล แบ่งออกเป็น 2 ช่วงในรอบปี พบว่าช่วงน้ำหลากมีน้ำไหลปริมาณร้อยละ 88.10 และช่วงแล้งฝน เป็นร้อยละ 11.90 (พ.ศ.2511-2556) ด้านคุณภาพน้ำ จากการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจำนวน 6 จุดในช่วงน้ำหลาก (กันยายน 2558) และช่วงแล้งฝน (มกราคม 2559) เปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำตามมาตรฐานน้ำผิวดิน พบว่าคุณภาพน้ำจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ (BOD) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ที่มีค่าเกินมาตรฐานกำหนด และเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำใน 2 ช่วงฤดูกาลพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t-test, p < 0.05)

 

- - -

 

Water yields in the Phra Prong Basin: Water Quantity, Water Quality and Flow Timings

 

ABSTRACT

Phra Prong basin, covering an area of 1,974.14 km2, is located in Mueang Sa Kaeo, Watthana Nakhon district, Sa Kaeo Province. It is a part of the Prachinburi basin, and is the origin of Bang Pakong River.  The water productivities of the basin were analyzed, including water quantity, quality, and flow timings.  The average annual rainfall was 1,608.88 mm, and annual runoff volume was 19.12 % of the rainfall.  The flow timings during the wet period and the dry period were respectively 88.10 % and 11.90 % of annual flow (1968-2013). For the water quality assessment, six water samples were collected along the basin during the wet (September 2015) and the dry (January 2016) periods.  The quality parameters were compared with Surface Water Quality Standards. Most of parameters met the standard, except Biochemical Oxygen Demand (BOD) and Total Coliform Bacteria (TCB). This study showed that the water quality was insignificantly different between two collecting periods (t-test, p< 0.05).


Keywords


ผลผลิตของน้ำ, ลุ่มน้ำ, คลองพระปรง, Water yields, Basin, Phra Prong Canal

Full Text: PDF