การแยกและศึกษาสมบัติบางประการของแอคติโนแบคทีเรียจากโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพทางชีววิทยา

สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

Abstract


บทคัดย่อ


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกและศึกษาสมบัติบางประการของแอคติโนแบคทีเรีย จากโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร โดยการเก็บตัวอย่างในฤดูหนาวและฤดูฝน เมื่อตรวจสอบปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดพบว่าตัวอย่างที่เก็บในฤดูฝนมีปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดสูงกว่าตัวอย่างที่เก็บในฤดูหนาว สามารถแยกเชื้อบริสุทธิ์ของแอคติโนแบคทีเรีย เมื่อใช้อาหาร Starch Casein Agar ได้ 92 ไอโซเลต สัณฐานวิทยาของเชื้อภายใต้กล้องสเตอริโอ มีความหลากหลายทั้งด้านขนาด สีเส้นใยและสีสปอร์ ความสามารถในการผลิตและหลั่งสารออกนอกเซลล์เมื่อเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลวสูตรกลูโคสที่เติมโบรโมไทมัลบลูเป็นอินดิเคเตอร์ สามารถจัดกลุ่มได้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก หลั่งสารที่ลดค่า pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อแต่ไม่เปลี่ยนสีอินดิเคเตอร์ กลุ่มที่ 2 หลั่งสารที่เพิ่มค่า pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อแต่ไม่เปลี่ยนที่อินดิเคเตอร์ กลุ่มที่ 3 หลั่งสารที่ลดค่า pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อและเปลี่ยนสีอินดิเคเตอร์จากเขียวเป็นเหลือง และกลุ่มที่ 4 หลั่งสารที่เพิ่มค่า pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อและเปลี่ยนสีอินดิเคเตอร์จากเขียวเป็นน้ำเงิน ร้อยละ 9.78, 8.69, 19.56 และ 61.96 ตามลำดับ การตอบสนองต่อสารปฏิชีวนะ 10 ชนิด ของเชื้อทั้ง 92 ไอโซเลต พบว่า Polymixin-B สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบได้ร้อยละ 100 ในขณะที่ Rifampicin, Erythromycin และ Ampicillin ยับยั้งเชื้อทดสอบได้เพียงร้อยละ 33.7, 14.1 และ 39.1 ตามลำดับ คัดเลือกเชื้อตัวแทนจำนวน 13 ไอโซเลต เพื่อจำแนกสายพันธุ์ พบว่าจำแนกได้เป็น Streptomyces, Norcardiopsis และ Saccharopolyspora จำนวน 11, 1 และ 1 ไอโซเลต ตามลำดับ

 

Isolation and Study in Some Characters of Actinobacteria from Archaeological Site in Kamphaeng Phet Historical Park Attributed to Biodeteriolation


ABSTRACT

 

The aim of this experiment is to isolate and study some characters of actinobacteria isolated from archeological site in Kamphaeng Phet Historical Park. Samples were collected in winter and rainy season. The results of total bacteria count showed that total bacteria samples collected in rainy season were higher than those collected in winter. A total of 92 isolates was obtained when Starch Casein Agar was used for isolation. Morphological study under stereo microscope found a diversity of sizes, colony colors and spore colors. The ability in producing and secreting substances when culturing in glucose medium with bromothymol blue as indicator can divide 92 isolates into 4 groups: group one secreting substances with a decrease of pH but no change in indicator’s colors; group two secreting substances with an increase in pH but no change in indicator’s colors; group three secreting substances with a decrease in pH and change in an indicator’s color to yellow; and group four secreting substances with an increase in pH and a change in indicator’s color to blue as 9.78, 8.69, 19.56 and 61.96 %, respectively. The ability to resist 10 types of antibiotics revealed that Polymixin-B showed 100% inhibition while Rifampicin, Erythromycin and Ampicillin showed 33.7%, 14.1% and 39.1% inhibition, respectively. The randomly selected 13 isolates for identification showed that 11, 1 and 1 isolates were closely related to genus Streptomyces, Norcardiopsis and Saccharopolyspora, respectively.


Keywords


Actinobacteria, Biodeterioration, Biodiversity

Full Text: PDF