การศึกษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อคุณภาพน้ำและระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

เสถียรพงษ์ ขาวหิต, เกษม จันทร์แก้ว

Abstract


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อคุณภาพน้ำและระบบนิเวศ วิทยาชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ยตำบลแหลมผักเบี้ย  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งโครงการฯ ทำการบำบัดน้ำเสียชุมชนเมืองเพชรบุรีโดยใช้เทคโนโลยีง่ายๆ และหลักการแบบธรรมชาติช่วยธรรมชาติโดยระบบบ่อบำบัดและระบบพืชบำบัดก่อนปล่อยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดลงสู่ทะเล ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีและช่วงที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุด ในเดือนกันยายน 2555 (ฤดูฝน)  และ เดือนมีนาคม 2556 (ฤดูแล้ง) นำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำ  ค่าอุณหภูมิ  ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าความเค็ม  ค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด  ค่าไนเตรท ค่าแอมโมเนีย ค่าไฮโดรเจนซัลไฟด์ และค่าบีโอดี (BOD) พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.90±0.52 mg/L 29.46±0.85 °C  8.14±0.08, 29.31±1.72 psu  0.02±0.02 mg/L  0.04±0.04 mg/L  0.01±0.00 mg/L  0.05±0.00 mg/L และ 0.73±0.24 mg/L ตามลำดับ

- - -

The Study of Phetchaburi Municipal Wastewater Treatment Efficiency on Water Quality and Coastal Ecosystems of Laem Phak Bia, Laem Phak Bia Sub District, Ban Laem District, Phetchaburi Province

ABSTRACT

This study is Phetchaburi municipal wastewater treatment efficiency on water quality and coastal ecosystems of Laem Phak Bia, under the project of “The King’s Royally Initiated Environmental Research and Development” (the LERD project), Laem Phak Bia Sub District, Ban Laem District, Phetchaburi Province, Thailand. The LERD project is mainly operated on the basis of “nature heals nature” by applying natural mechanisms of stabilization ponds for sedimentation and bio-mechanism of aquatic plants.  After treating wastewater with LERD system, treated water is released into the coastal area. In this study, water was sampled during September 2012 (rainy season) and March 2013 (dry season), subsequently analyzed its quality. Our analyses showed that the average values of nine parameters, including Dissolved Oxygen (DO), Temperature, pH, Salinity, Total Phosphorus, Nitrate, Ammonia, Hydrogen Sulfide and Biochemical Oxygen Demand (BOD) were 6.90±0.52 mg/L, 29.46±0.85 °C, 8.14±0.08, 29.31±1.72 psu, 0.02±0.02 mg/L, 0.04±0.04 mg/L, 0.01±0.00 mg/L,  0.05±0.00 mg/L and 0.73±0.24 mg/L, respectively.

 


Keywords


Wastewater Treatment, Water Quality, Coastal Ecosystems

Full Text: PDF