ผลของอุณหภูมิบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่มีต่อกำลังการผลิตไฟฟ้าในระบบรวมแสง

ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ, สิริ สิรินิลกุล, โกวิท ผดุงกิจ, ปริญญา เจาะล้ำลึก, ธีรพงศ์ บุญล้อม

Abstract


บทคัดย่อ

กำลังไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขึ้นกับปัจจัยที่สำคัญได้แก่กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า การใช้ระบบรวมแสงจากกระจกเงา 4 บานสามารถเพิ่มความเข้มของปริมาณแสงที่ตกกระทบบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้สูงสุด 760 วัตต์ต่อตารางเมตรและเพิ่มปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้มากขึ้นถึง 304.89 มิลลิแอมแปร์ ที่อุณหภูมิบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 40.54 องศาเซลเซียส ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ส่งผลโดยตรงต่ออัตราการลดลงของแรงดันไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่อัตรา 0.012 องศาเซลเซียสต่อวินาที ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าลดลงด้วยอัตรา 6.22´10-4 โวลต์ต่อวินาที และยังส่งผลต่อการลดลงของกำลังการผลิตไฟฟ้าจากระบบรวมแสง การติดตั้งระบบระบายความร้อนให้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะสามารถลดอุณหภูมิที่สะสมบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์และส่งผลให้กำลังการผลิตไฟฟ้ามีค่าเพิ่มสูงขึ้นได้

- - -

Effect of solar panel temperature on power output of  concentrated solar system

ABSTRACT

Power output of solar (PV) cell depends on output current and voltage. The concentrated solar system use 4 mirrors to focus the light intensities on solar panel up to 760 W/m2 and increase output electric current to 304.89 mA with surface temperature of solar panel 40.54 °C. The results show that the solar panel temperature affects the maximum output voltage directly. Rate of temperature changed by 0.012 °C/s reduces the output voltage of solar panel with the rate of 6.22´10-4 V/s and also reduces the power output of the concentrated solar system. Installation of a cooling system in the concentrated solar system can reduce the solar panel temperature and also increase output electric power.


Keywords


Concentrated solar system, Solar Cell, Solar energy

Full Text: PDF