การผลิตโอโซนระบบพลาสมาความดันสูงสำหรับบำบัดน้ำเสีย

มงคล จงสุพรรณพงศ์, สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

Abstract


เครื่องเติมออกซิเจนความดันสูงที่มีอยู่ดังเดิมได้นำไปทดลองใช้ควบคู่กับเครื่องผลิตโอโซนพลาสมาความดันสูงที่ได้พัฒนาขึ้นดังกล่าว ซึ่งเรียกว่าเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนพลาสมาความดันสูง อยู่ในวิสัยที่ทำงานได้ทั้งสองระบบจะใช้อากาศหรือโอโซนสลับสับเปลี่ยนกันได้ เครื่องดังกล่าวถูกนำไปทดสอบหาประสิทธิภาพในการเติมออกซิเจนภายใต้สภาพการเดียวกันในการใช้ออกซิเจนและการเติมด้วยโอโซนให้นำปรากฏว่า KLa ของระบบภายใต้การเติมออกซิเจนมีค่า 8.014 และภายใต้การเติมโอโซนมีค่า 11.303 และพบว่าสัมประสิทธิ์ในการถ่ายเทออกซิเจนของเครื่องเติมอากาศภายใต้การใช้ออกซิเจนมีค่าเท่ากับร้อยละ 10.43 ภายใต้การใช้โอโซนมีค่าเท่ากับ 14.72%

Keywords


การทำโอโซน ออกซิเจน การบำบัดน้ำเสีย

Full Text: PDF