การพิจารณากำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัย

สุรเมศวร์ ฮาชิม

Abstract


จำนวนขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จของงานวิจัย จำนวนขนาดตัวอย่างที่น้อยเกินไปจะทำให้ไม่สามารถแสดงความแตกต่างของปัจจัยที่สนใจได้ในระดับที่เป็นที่พอใจ ขณะที่จำนวนขนาดตัวอย่างที่มากเกินไปจะเป็นการสิ้นเปลืองเวลา และงบประมาณ            การกำหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับงานวิจัยเชิงทดลองและงานวิจัยเชิงสำรวจ ปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดขนาดตัวอย่างได้แก่ ระดับความคลาดเคลื่อนที่ต้องการทดสอบ ความแปรปรวนของข้อมูลประชากร อำนาจของการทดสอบ ระดับนัยสำคัญในการทดสอบ และสมมติฐานของการทดสอบ

Keywords


ขนาดตัวอย่าง; การกำหนดขนาดตัวอย่าง

Full Text: PDF