ตัวแบบ EOQ ที่มีการขาดแคลนสินค้าและสินค้ามีราคาสูงขึ้นที่ได้มาโดยพีชคณิต The EOQ Model with Shortage and Price Increases Derived Algebraically

คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร, สิทธิกรณ์ คำรอด

Abstract


Naddor [5] ได้หาตัวแบบ EOQ เมื่อสินค้ามีราคาสูงขึ้นแต่ไม่มีการขาดแคลนสินค้าโดยใช้แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ภายใต้เงื่อนไขที่พอเพียงและจำเป็น เพื่อให้ได้ตัวแบบเหมาะที่สุด ในงานวิจัยนี้เราใช้วิธีพีชคณิตที่ปรากฏในงานวิจัยของ Grubbström and Erdem [2] และ Cárdenas-Barrón [3] หา   ตัวแบบ EOQ ที่มีการขาดแคลนสินค้าและสินค้ามีราคาสูงขึ้น โดยการปรับปรุงตัวแบบของ Naddor [5] ที่เพิ่มสมมุติฐานยอมให้มีการขาดแคลนสินค้าเกิดขึ้น สุดท้ายเราได้ยกตัวอย่างเชิงตัวเลขเพื่อแสดงการประยุกต์ใช้ตัวแบบ EOQ ที่ได้ Naddor [5] derived the EOQ model with price increases andwithout shortageby using differential calculus under sufficiently and necessarily conditions. In this paper, we usealgebraic method appeared in Grubbström and Erdem [2] and Cárdenas-Barrón [3] to derive the EOQ with shortage and price increases,improving the model of Naddor [5]by adding the shortage assumption. Finally, we give numerical examples to illustrate applications of the modelobtained.

Keywords


ตัวแบบ EOQ, การขาดแคลนสินค้า, สินค้ามีราคาสูงขึ้น, วิธีพีชคณิต EOQ model, shortage, price increases, algebraic method

Full Text: PDF