วารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Srinakharinwirot Science Journal)


ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ มศวปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2561) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านทางระบบวารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Science e-Journal) เท่านั้น (โดยสามารถ Register ได้ที่เมนูทางด้านขวา)

 

  • ปิดรับบทความของวารสารวิทยาศาสตร์เล่มที่จะตีพิมพ์เดือน มิถุนายน 2561 ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
  • เปิดรับบทความของวารสารวิทยาศาสตร์เล่มที่จะตีพิมพ์เดือน ธันวาคม 2561 ปีที่ 34 ฉบับที่ 2

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: วารสารวิทยาศาสตร์ มศว: ฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

 

 

Template แบบฟอร์มบทความวิจัย

Template แบบฟอร์มบทความวิชาการVol 34, No 1 (2561): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2561)


Cover Page


ISSN: 0857-1600