วารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Srinakharinwirot Science Journal)


ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ มศวปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2559) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านทางระบบวารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Science e-Journal) เท่านั้น (โดยสามารถ Register ได้ที่เมนูทางด้านขวา)

 

http://ejournals.swu.ac.th//public/site/images/montawan/scijournal2_471

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: วารสารวิทยาศาสตร์ มศว: ฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

 

Template แบบฟอร์มบทความวิจัย/วิชาการ


Vol 32, No 1 (2559): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559)


Cover Page


ISSN: 0857-1600