วารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Srinakharinwirot Science Journal)


ประกาศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus วารสารวิทยาศาสตร์ มศว จะขอรับพิจารณาบทความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป


In order to prepare for submitting the journal for consideration to Scopus database, Srinakharinwirot Science Journal will accept the manuscript written only in English submitted after 1 July 2020.

 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ มศวปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2564) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านทางระบบวารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Science e-Journal) เท่านั้น (โดยสามารถ Register ได้ที่เมนูทางด้านขวา)

- ปิดรับ บทความของวารสารวิทยาศาสตร์เล่มที่จะตีพิมพ์ ดังนี้

  • เดือน ธันวาคม 2563 ปีที่ 36 ฉบับที่ 2
- เปิดรับ บทความ ของวารสารวิทยาศาสตร์เล่มที่จะตีพิมพ์ มิถุนายน 2564 ปีที่ 37 ฉบับที่ 1

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: วารสารวิทยาศาสตร์ มศว: ฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

- - - - - - - - - -

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ได้มีการเผยแพร่ อย่างเต็มรูปแบบ ดังนี้

  • รูปแบบวารสารสิ่งพิมพ์ (Print) โดยมีเลข ISSN 0857-1600 เผยแพร่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ 2528 จนถึงปัจจุบัน
  • รูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยมีเลข E-ISSN 2561-1967 เผยแพร่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน

- - - - - - - - - -

Research Article Template

Review Article Template


Vol 36, No 1 (2563): วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2563)


Cover Page


ISSN: 0857-1600