Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 1 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ Abstract   PDF
ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
 
Vol 5, No 2 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ Abstract   PDF
ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
 
Vol 6, No 1 (2017): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ Abstract   PDF
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 
Vol 4, No 2 (2015): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเสษ Abstract   PDF
ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
 
Vol 8, No 1 (2019): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ สารบัญ Abstract   PDF
สารบัญ -
 
Vol 7, No 2 (2018): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ สารบัญ Abstract   PDF
สารบัญ -
 
Vol 8, No 2 (2019): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ สารบัญ Abstract   PDF
- -
 
Vol 6, No 2 (2017): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่มีต่อเพื่อนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ Abstract   PDF
กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์
 
Vol 6, No 2 (2017): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ แนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเฉพาะความพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ Abstract   PDF
สรศักดิ์ นิมากร, เสาวนี สิริสุขศิลป์
 
51 - 59 of 59 Items << < 1 2 3 


กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร/โทรสาร 02 649 5000 ต่อ 15639
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/rise