Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 1 (2019): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกุดฉิม ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (A STUDY OF READING AND WRITING THAI LANGUAGE ACHIEVEMENT OF THE SECOND GRADE STUDENTS AT BAN KUDCHIM SCHOOL THROUGH RESPONSE -) Abstract   PDF
ภาสกร พลรัตน์ (Passakhon Ponrat), อัญชลี สารรัตนะ (Unchalee Sarnrattana)
 
Vol 8, No 1 (2019): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ การศึกษาเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องช่วยฟัง ของผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่เรียนในระดับชั้นอนุบาล (A Comparative Study of Hearing Aid Usage of Parents of Hearing Impaired Kindergarten Students) Abstract   PDF
พัชรินทร์ มะบุตร (Patcharin Mabut), มลิวัลย์ ธรรมแสง (Maliwan Tammasaeng)
 
Vol 8, No 2 (2019): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ การสังเคราะห์บทความวิจัยด้านดนตรีบำบัดในโรงเรียน: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (SYSTHESIS OF RESEARCH ARTICLES ON MUSIC THERAPY IN SCHOOL: A SYSTEMATIC REVIEW) Abstract   PDF
ภานุ เจริญเสริมสกุล, นัทธี เชียงชะนา, อำไพ บูรณประพฤกษ์
 
Vol 7, No 1 (2018): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ การสำรวจการพูดไม่ชัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) Abstract   PDF
บัณฑิตา ลิขสิทธิ์
 
Vol 8, No 2 (2019): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ การใช้แท็บเล็ตเพื่อพัฒนาการสื่อสารทางวาจาของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมด้วยความร่วมมือของครูและผู้ปกครอง (USING TABLETS TO DEVELOP ORAL COMMUNICATION OF STUDENTS WITH AUTISM IN COLLABORATION OF TEACHERS AND PARENTS) Abstract   PDF
ทวิช ตรีสูน, อัญชลี สารรัตนะ
 
Vol 8, No 1 (2019): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ การให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการเปลี่ยนผ่านสู่โรงเรียนใหม่: กรณีศึกษานักเรียน ที่มีภาวะออทิซึมชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (Supporting a Student Transition to a New School: A Case Study of a Second Grade Student with Autism) Abstract   PDF
สุนิสา ปัณฑรวงศ์ (Sunisa Pantarawong), ดารณี อุทัยรัตนกิจ (DaraneeUtairatanakit)
 
Vol 7, No 2 (2018): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ความสามารถด้านการเข้าใจภาษาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับปฐมวัยโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียแบบสตอรี่ไลน์ผ่านอุปกรณ์ระบบหน้าจอสัมผัส (Language Understanding Ability of Preschool Children with Hearing Impairment by using Storyline Multimedia Lesson-) Abstract   PDF
ชณิญภัค ศรีวันทา (Chaninpak Sriwanta), มลิวัลย์ ธรรมแสง (Maliwan Tammasaeng)
 
Vol 7, No 1 (2018): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ความสามารถในการฟังของเด็กบกพร่องทางการได้ยินที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม โรงพยาบาลราชวิถี Abstract   PDF
สุปราณี บุญมี, มลิวัลย์ ธรรมแสง
 
Vol 7, No 1 (2018): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ประสบการณ์ชีวิตของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเด็กที่มีภาวะออทิสซึ่ม: เพื่อการใช้ประโยชน์ในการจัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง Abstract   PDF
รุ่งรัตน์ ศรีอำนวย
 
Vol 8, No 2 (2019): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ผลการใช้โปรแกรม Check-in/Check-out เพื่อลดพฤติกรรมไม่เหมาะสมในชั้นเรียน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (EFFECTS OF USING THE CHECK-IN/CHECK-OUT PROGRAM TO REDUCE CLASSROOM INAPPROPRIATE BEHAVIORS OF GRADE 8 STUDENTS ...) Abstract   PDF
ทรายแก้ว จันทร์แจ่มฟ้า, ดารณี อุทัยรัตนกิจ, ดรุณวรรณ แก้วหนูนวล
 
Vol 7, No 2 (2018): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ผลการให้ความช่วยเหลือด้านการจัดระบบการบ้านต่อความสำเร็จในการทำการบ้านของนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (The Effects of Homework Organization Intervention on Homework -) Abstract   PDF
พันทิวา งามพจนวงศ์ (Pantiwa Ngampojjanawong), ดารณี อุทัยรัตนกิจ (Daranee Utairatanakit), ธัชทฤต เทียมธรรม (Thattharit Thiamtham)
 
Vol 7, No 2 (2018): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ผลของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูในอนาคตที่มีต่อการศึกษาแบบเรียนรวม (Effect of the Blended Learning for Enhancing Attitudes and among Achievement of Future Teachers towards Inclusive Education) Abstract   PDF
ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ (Sasinan Sirithadakunlaphat)
 
Vol 8, No 2 (2019): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ผลของการใช้ชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ที่มีต่อทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขับถ่ายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง (THE EFFECTS OF USING A TRAINING PACKAGE WITH PARENTAL INVOLVEMENT ON SELF-HELP SKILL IN TOILET ...) Abstract   PDF
ตุลชาติ ชุ่มชื่น, ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์, ชนิดา มิตรานันท์
 
Vol 7, No 1 (2018): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ผลของโปรแกรม SAVE ที่มีต่อการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กออทิสติกวัยเด็กเล็ก Abstract   PDF
กิ่งสร เกาะประเสริฐ
 
Vol 8, No 2 (2019): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ผลของโปรแกรมการจัดการพฤติกรรมเชิงรุกที่บูรณาการการประเมินพฤติกรรมและการจัดการตนเองที่มีต่อปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนของผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยง (EFFECT OF PROACTIVE PROGRAM INTEGRATING FUNCTIONAL BEAHAVIORAL ASSESSMENT AND SELF-MANAGEMENT ON CLASSROOM ...) Abstract   PDF
ปณัฐสยา อยู่เจริญ, ชนิศา ตันติเฉลิมวาทินี, อมร ไพศาลเลิศ
 
Vol 8, No 1 (2019): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ผลของโปรแกรมส่งเสริมทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการยอมรับเพื่อนที่มีความต้องการพิเศษ (EFFECTS OF INTERVENTION FOSTERING STUDENTS’ ATTITUDE TOWARDS THEIR ACCEPTANCE OF PEERS WITH SPECIAL NEEDS) Abstract   PDF
ภคภรณ์ เลิศช่ำชองกุล (Phakaporn Lertchamchongkul), ชนิศา ตันติเฉลิม (Chanisa Tantixalerm)
 
Vol 8, No 2 (2019): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ พิการศึกษาเชิงวิพากษ์และบูรณาการ Critical and Integral Disability Studies Abstract   PDF
มลิวัลย์ ธรรมแสง
 
Vol 7, No 1 (2018): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มุมมองของครูต่อบทบาทของดนตรีในวัฒนธรรมของนักเรียนหูหนวก: กรณีศึกษาในโรงเรียนสอนคนหูหนวก Abstract   PDF
นัทธี เชียงชะนา, เพ็ญพักตร์ แก้วดี, วิไลพร ปัจฉิมเพ็ชร, สร้อยทอง หยกสุริยันต์
 
Vol 1, No 1 (2012): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ รวมวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 Abstract   PDF
บทความ บทความ
 
Vol 8, No 1 (2019): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ วารสารฉบับเต็ม Abstract   PDF
- -
 
Vol 7, No 2 (2018): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ วารสารฉบับเต็ม Abstract   PDF
- -
 
Vol 1, No 1 (2012): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ Abstract   PDF
อาจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
 
Vol 2, No 1 (2013): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ Abstract   PDF
ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
 
Vol 3, No 1 (2014): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ Abstract   PDF
ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
 
Vol 3, No 2 (2014): วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ Abstract   PDF
ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
 
26 - 50 of 59 Items << < 1 2 3 > >> 


กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร/โทรสาร 02 649 5000 ต่อ 15639
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/rise