Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ธำรงโสตถิสกุล, สุนทรี

นาคบุญ, พนัส นาคบุญ
นิมากร, สรศักดิ์

บุญมี, สุปราณี

ปัจฉิมเพ็ชร, วิไลพร

ภูมิสิทธิพร, อนุชา
ภู่เจริญ, จิรุตถ์

ลิขสิทธิ์, บัณฑิตา

วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ, วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิบูลพัฒนะวงศ์, กนกพร
วิเชียรฉันท์, ศุภพิชญ์

ศรีวันยงค์, ศิริพันธ์
ศรีอำนวย, รุ่งรัตน์
ศิริเอก, ชนัญชิดา ศิริเอก

สิริสุขศิลป์, เสาวนี
สุขพิทักษ์, กาญจนา

หยกสุริยันต์, สร้อยทอง
หาญขจรสุข, ดร.สุธาวัลย์
หาญขจรสุข, อาจารย์ ดร.สุธาวัลย์

อดุลยศักดิ์, สุพิชชา

เกาะประเสริฐ, กิ่งสร
เชียงชะนา, นัทธี
เบ็ญคาร, ปรีดา
เปี่ยมคุ้ม, ประพิมพ์ใจ
เล็งเจ๊ะ, อาทิตยา

51 - 75 of 79 Items    << < 1 2 3 4 > >> 


กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร/โทรสาร 02 649 5000 ต่อ 15639
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/rise