Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ตรีรณโอภาส, สลักจิต
ตรีสูน, ทวิช
ตันติเฉลิมวาทินี, ชนิศา

ทองเหม, อาริสรา

ธรรมแสง, มลิวัลย์
ธำรงโสตถิสกุล, สุนทรี

นาคบุญ, พนัส นาคบุญ
นิมากร, สรศักดิ์

บุญมี, สุปราณี
บูรณประพฤกษ์, อำไพ

ปัจฉิมเพ็ชร, วิไลพร

ภูมิสิทธิพร, อนุชา
ภู่เจริญ, จิรุตถ์

มิตรานันท์, ชนิดา

ลิขสิทธิ์, บัณฑิตา

วัฒนะรัตน์, ประพิมพ์พงศ์
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ, วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิบูลพัฒนะวงศ์, กนกพร
วิเชียรฉันท์, ศุภพิชญ์

ศรีวันยงค์, ศิริพันธ์
ศรีอำนวย, รุ่งรัตน์
ศิริเอก, ชนัญชิดา ศิริเอก

สมจิตต์, ครรชิต
สารรัตนะ, อัญชลี
สิริสุขศิลป์, เสาวนี

51 - 75 of 98 Items    << < 1 2 3 4 > >> 


กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร/โทรสาร 02 649 5000 ต่อ 15639
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/rise