Vol 8, No 2 (2019)

วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ

Table of Contents

กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ

กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ PDF
- -
สารบัญ PDF
- -

Research article

การใช้แท็บเล็ตเพื่อพัฒนาการสื่อสารทางวาจาของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมด้วยความร่วมมือของครูและผู้ปกครอง (USING TABLETS TO DEVELOP ORAL COMMUNICATION OF STUDENTS WITH AUTISM IN COLLABORATION OF TEACHERS AND PARENTS) PDF
ทวิช ตรีสูน, อัญชลี สารรัตนะ 11-23
ผลของการใช้ชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ที่มีต่อทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขับถ่ายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง (THE EFFECTS OF USING A TRAINING PACKAGE WITH PARENTAL INVOLVEMENT ON SELF-HELP SKILL IN TOILET ...) PDF
ตุลชาติ ชุ่มชื่น, ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์, ชนิดา มิตรานันท์ 24-40
การพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอนด้วยกลุ่มเพื่อนร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ (THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS AMONG STUDENTS WITH AUTISM IN GRADE THREE USING PEER-MEDIATED INTERVENTION AND ROLE PLAY) PDF
ศิรธันย์ ชัยธรธนาวัฒน์, สุธาวัลย์ หาญขจรสุข, ชนิดา มิตรานันท์ 41-57
ผลการใช้โปรแกรม Check-in/Check-out เพื่อลดพฤติกรรมไม่เหมาะสมในชั้นเรียน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (EFFECTS OF USING THE CHECK-IN/CHECK-OUT PROGRAM TO REDUCE CLASSROOM INAPPROPRIATE BEHAVIORS OF GRADE 8 STUDENTS ...) PDF
ทรายแก้ว จันทร์แจ่มฟ้า, ดารณี อุทัยรัตนกิจ, ดรุณวรรณ แก้วหนูนวล 58-71
การขยายเวลาสอบที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นในประเทศไทย: กรณีศึกษาการทดสอบในวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ (AN APPROPRIATED EXTENED TEST TIME FOR STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENTS IN THAILAND: STUDY ON THAI LANGUAGE ...) PDF
ครรชิต สมจิตต์, คาคิซาวา โทชิบูมิ 72-86
การสังเคราะห์บทความวิจัยด้านดนตรีบำบัดในโรงเรียน: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (SYSTHESIS OF RESEARCH ARTICLES ON MUSIC THERAPY IN SCHOOL: A SYSTEMATIC REVIEW) PDF
ภานุ เจริญเสริมสกุล, นัทธี เชียงชะนา, อำไพ บูรณประพฤกษ์ 87-109
การพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน (THE DEVELOPMENT OF COOKING SKILL FOR CHILDREN WITH MODERATE INTELLECTUAL DISABILITY BY USING DIRECT INSTRUCTION WITH TASK ANALYSIS) PDF
ธมลวรรณ ใจไหว, ชนิดา มิตรานันท์, ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ 110-121
การพัฒนาการอ่านเขียนคำที่มีสระเปลี่ยนรูปโดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนระดับชั้น Year 1 หลักสูตรนานาชาติ (THE DEVELOPING THE ABILITY TO READ AND WRITE WORDS WITH THE REPLACEMENT OF THAI VOWELS THROUGH DIFFERENTIATED ...) PDF
กิจพิวรรณ โชติวิเชียร, กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์, ชนิดา มิตรานันท์ 122-135
ผลของโปรแกรมการจัดการพฤติกรรมเชิงรุกที่บูรณาการการประเมินพฤติกรรมและการจัดการตนเองที่มีต่อปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนของผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยง (EFFECT OF PROACTIVE PROGRAM INTEGRATING FUNCTIONAL BEAHAVIORAL ASSESSMENT AND SELF-MANAGEMENT ON CLASSROOM ...) PDF
ปณัฐสยา อยู่เจริญ, ชนิศา ตันติเฉลิมวาทินี, อมร ไพศาลเลิศ 136-149

Book review

พิการศึกษาเชิงวิพากษ์และบูรณาการ Critical and Integral Disability Studies PDF
มลิวัลย์ ธรรมแสง 150-151


กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร/โทรสาร 02 649 5000 ต่อ 15639
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/rise