Vol 7, No 1 (2018)

วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ

วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 ถือเป็นวารสารฉบับที่ 11 ของศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีความมุ่งหมายที่จะให้วารสารนี้ เป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ รวมทั้งบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแวดวงการศึกษาพิเศษ ซึ่งบทความวิจัยและบทความวิชาการทุกเรื่องได้ผ่านการกลั่นกรองและมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เพื่อให้วารสารเป็นที่ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นในวงวิชาการ ปัจจุบัน วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้รับการจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 เนื้อหาในวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจซึ่งได้รับความกรุณาจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญนำเสนอบทความเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วยบทความวิจัยจำนวน 7 เรื่อง คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และขอขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความและผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารที่ได้สละเวลา อันมีค่าในการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เขียน สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จนวารสารฉบับนี้สำเร็จอย่างดียิ่ง

Table of Contents

Research article

ผลของโปรแกรม SAVE ที่มีต่อการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กออทิสติกวัยเด็กเล็ก PDF
กิ่งสร เกาะประเสริฐ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมของเด็กออทิสติกจากการใช้ดนตรีบำบัด PDF
เพ็ญสุดา จิโนการ
ความสามารถในการฟังของเด็กบกพร่องทางการได้ยินที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม โรงพยาบาลราชวิถี PDF
สุปราณี บุญมี, มลิวัลย์ ธรรมแสง
การสำรวจการพูดไม่ชัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) PDF
บัณฑิตา ลิขสิทธิ์
มุมมองของครูต่อบทบาทของดนตรีในวัฒนธรรมของนักเรียนหูหนวก: กรณีศึกษาในโรงเรียนสอนคนหูหนวก PDF
นัทธี เชียงชะนา, เพ็ญพักตร์ แก้วดี, วิไลพร ปัจฉิมเพ็ชร, สร้อยทอง หยกสุริยันต์
ประสบการณ์ชีวิตของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเด็กที่มีภาวะออทิสซึ่ม: เพื่อการใช้ประโยชน์ในการจัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง PDF
รุ่งรัตน์ ศรีอำนวย
An Implementation of an Instructional Delivery Model for Differentiated Instruction PDF
Padoong Arrayavinyoo, Maliwan Thammasaeng, Prakit Poolpat, Warunyanit Jomklang, Pradubsri Pintuto, Juthapak Meechalard, Cheerapat Sirirak, Hunsa Ongkasing


ISSN: 2408-2651