Vol 6, No 2 (2017)

วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ

วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560  ถือเป็นวารสารฉบับที่ 10 ของศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  (เดิม สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยทางศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มีความมุ่งหมายที่จะให้วารสารนี้ เป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ รวมทั้งบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแวดวงการศึกษาพิเศษ ซึ่งบทความวิจัยและบทความวิชาการทุกเรื่องได้ผ่านการกลั่นกรองและมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เพื่อให้วารสารเป็นที่ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นในวงวิชาการ ปัจจุบัน วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้รับการจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 เนื้อหาในวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจซึ่งได้รับความกรุณาจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญนำเสนอบทความเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วยบทความวิจัยจำนวน 8 เรื่อง คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และขอขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความและผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารที่ได้สละเวลา อันมีค่าในการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เขียน สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จนวารสารฉบับนี้สำเร็จอย่างดียิ่ง

Table of Contents

Research article

เจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่มีต่อเพื่อนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ PDF
กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ PDF
อาริสรา ทองเหม, ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม
การศึกษาความสามารถในการอ่านคำ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ชุดหนังสือนิทานภาพส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ PDF
สารีหยุด คงเผือก, พัชรี จิ๋วพัฒนกุล
การศึกษาความสามารถทางการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้ชุดนิทานคำคล้องจอง PDF
อาทิตยา เล็งเจ๊ะ, พัชรี จิ๋วพัฒนกุล, ปรีดา เบ็ญคาร
แนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเฉพาะความพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ PDF
สรศักดิ์ นิมากร, เสาวนี สิริสุขศิลป์
การวินิจฉัยข้อบกพร่องด้านการอ่านของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 PDF
สุนทรี ธำรงโสตถิสกุล
การศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ) สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PDF
อนุชา ภูมิสิทธิพร, ศิริวิมล ใจงาม, สุวพัชร์ ช่างพินิจ, ชนัญชิดา ศิริเอก ศิริเอก, กาญจนา สุขพิทักษ์, จิรุตถ์ ภู่เจริญ, พนัส นาคบุญ นาคบุญ, สลักจิต ตรีรณโอภาส, บุญล้อม ด้วงวิเศษ
การศึกษาความเข้าใจคำศัพท์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวกร่วมกับมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากการสอนตามแนวการแยกสอนทักษะส่วนย่อย (Discrete Trial Training) ร่วมกับหนังสือภาพชุดคำศัพท์ภาษามือ PDF
ฌิษณุกานต์ ขำเดช, ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์