การศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ) สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อนุชา ภูมิสิทธิพร, ศิริวิมล ใจงาม, สุวพัชร์ ช่างพินิจ, ชนัญชิดา ศิริเอก ศิริเอก, กาญจนา สุขพิทักษ์, จิรุตถ์ ภู่เจริญ, พนัส นาคบุญ นาคบุญ, สลักจิต ตรีรณโอภาส, บุญล้อม ด้วงวิเศษ

AbstractFull Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.