การศึกษาความสามารถทางการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้ชุดนิทานคำคล้องจอง

อาทิตยา เล็งเจ๊ะ, พัชรี จิ๋วพัฒนกุล, ปรีดา เบ็ญคาร

AbstractFull Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร/โทรสาร 02 649 5000 ต่อ 15639
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/rise