การขยายเวลาสอบที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นในประเทศไทย: กรณีศึกษาการทดสอบในวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ (AN APPROPRIATED EXTENED TEST TIME FOR STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENTS IN THAILAND: STUDY ON THAI LANGUAGE ...)

ครรชิต สมจิตต์, คาคิซาวา โทชิบูมิ

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบเวลาสอบของนักเรียนตาบอดที่ใช้แบบทดสอบอักษรเบรลล์ (Braille) นักเรียนสายตาเลือนรางที่ใช้แบบทดสอบอักษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่ (Large Print)และนักเรียนสายตาปกติที่ใช้แบบทดสอบอักษรขนาดปกติ (Regular Print) 2) เพื่อกำหนดอัตราส่วนการขยายเวลาสอบที่เหมาะสมระหว่างนักเรียนตาบอด และนักเรียนสายตาเลือนราง เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนสายตาปกติ ในการทดสอบแต่ละวิชาคือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 67 คนแบ่งเป็นนักเรียนตาบอด 32 คนนักเรียนสายตาเลือนราง 15 คนและนักเรียนสายตาปกติ 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558วิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยใช้สถิติพรรณณาเพื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอัตราส่วนของเวลาสอบของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม และใช้สถิติ 3x3 Two-way MixeddesignedANOVA เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของเวลาสอบของผู้เข้าสอบในแต่ละวิชา ผลการวิจัยพบว่า1) นักเรียนตาบอดที่ใช้อักษรเบรลล์ใช้เวลาสอบมากกว่านักเรียนสายตาปกติพี่ใช้ตัวอักษรขนาดปกติอย่างมีนัยสำคัญ นักเรียนสายตาเลือนรางที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่ใช้เวลาสอบมากกว่านักเรียนสายตาปกติที่ใช้ตัวอักษรขนาดปกติอย่างมีนัยสำคัญ แต่นักเรียนสายตาเลือนรางที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่ไม่ได้ใช้เวลาสอบมากกว่านักเรียนตาบอดที่ใช้อักษรเบรลล์อย่างมีนัยสำคัญ 2) ในวิชาภาษาไทยนักเรียนที่ใช้อักษรเบรลล์ใช้เวลาสอบเป็น 2.17 เท่าของนักเรียนที่ใช้แบบทดสอบตัวอักษรขนาดปกติ และนักเรียนที่ใช้แบบทดสอบอักษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่ใช้เวลาสอบเป็น 2.02 เท่าของนักเรียนที่ใช้แบบทดสอบตัวอักษรขนาดปกติในวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนที่ใช้อักษรเบรลล์ใช้เวลาสอบเป็น 2.48 เท่าของนักเรียนที่ใช้แบบทดสอบตัวอักษรขนาดปกติ และนักเรียนที่ใช้แบบทดสอบอักษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่ใช้เวลาสอบเป็น 2.03 เท่าของนักเรียนที่ใช้แบบทดสอบตัวอักษรขนาดปกติ สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่ใช้เวลาสอบเป็น 1.54 เท่า ของนักเรียนที่ใช้อักษรปกติ และนักเรียนที่ใช้อักษรเบรลล์ใช้เวลาสอบเป็น 1.16เท่าของนักเรียนที่ใช้อักษรขนาดปกติ

 

Abstract

This study aims to: 1) investigate the test times of students who are blind whichused Braille, students who have low vision which used large print and the sighted studentswhich used regular print, 2)to estimate an appropriated extended test time ratio betweenstudents who are blind and students who have low vision when compare to sighted studentsin each subject area:Thai language, English language, and Mathematics.The 67 participantsconsisted of students who are blind which reading Braille (n = 32), students who have lowvision reading Large Print (n =15) and sighted students reading regular print (n = 20). TheOrdinary National Educational Test (O-NET) questions in Thai language, English language,and Mathematics for grade 9 students of the academic year 2015 applied in this study. Thedescriptive statistics were used to calculate the mean, standard deviation, and test timeratio for each group of participants. Then, the 3 x 3 Two-way mixed-designed ANOVA wasused to analyze the time difference between the test medium in each subject area. Theresult of test time analysis found that braille readers spend the time significantly longerthan the regular print readers. Besides, the large print readers spent the time significantlylonger than the regular print readers. However, the large print readers didn’t spend thetime significantly longer than the braille readers. For the test time estimation, in Thailanguage, braille readers spent 2.17 times while large print readers spent 2.02 times longerthan the test time of regular print readers. In the English language which the proportion oftest time was most significant among the three subject areas, braille readers spent 2.48times and 2.03 times for large prints readers. In mathematics, large print readers spent 1.54times, and braille readers spent 1.16 time slightly longer than the sighted students.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร/โทรสาร 02 649 5000 ต่อ 15639
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/rise