การศึกษาความสามารถอ่านคำภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (A STUDY ON DEVELOPING ENGLISH WORDS READING ABILITY OF LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITH -)

จารุวัชร ภูมิพงศ์ (Charuvajhara Bhumibhong), ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ (Siriparn Sriwanyong), ชนิดา มิตรานันท์ (Chanida Mitranun)

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านคำภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่านชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านคำภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 45 นาที สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และสถิติการวัดความเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ นำเสนอด้วยกราฟ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถของนักเรียนหลังได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนอ่านด้วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง อยู่ในระดับดีเยี่ยม และความสามารถด้านการอ่านคำภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลังได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง สูงกว่าก่อนได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง

 

Abstract

There were 2 research objectives: To study and to compare the ability in English words reading of lower secondary students with reading disability through phonics method and augmented reality media. The participants of the study were 2 students with reading difficulty. The students were studying in the 2nd semester of the academic year 2018 at Traimitwittayalai School. The research design was One Group Pretest-Posttest Design. The duration in this research was 9 weeks, including 3 days a week and45 minutes for each. The research instruments were comprised of lesson plans with phonics method and augmented reality and the English pronunciation test. Descriptive statistics was used in the current study, such as Percentage, Mean and Relative Gain Score. The findings showed that after the experiment, the students’ word reading ability was at excellent level and higher than before.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร/โทรสาร 02 649 5000 ต่อ 15639
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/rise