การศึกษาความสามารถอ่านคำมาตราตัวสะกดแม่กนและแม่กดของนักเรียนที่มีปัญหา ทางการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้วิธีโฟนิกส์ร่วมกับเกมกระดาน (A STUDY ON WORD READING ABILITY IN SECONDARY SCHOOL STUDENT WITH READING DIFFICULTY THROUGH PHONICS AND BOARD )

กรุณา พิทักษ์ทนต์ (Karuna Pitakton), ชนิดา มิตรานันท์ (Chanida Mitranun), กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์ (Kanokporn Vibulpatanavong)

Abstract


 

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคำมาตราตัวสะกดแม่กนและแม่กดของนักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่านโดยใช้วิธีโฟนิกส์ร่วมกับเกมกระดานพร้อมทั้งสร้างและศึกษาประสิทธิภาพของเกมกระดานอ่านคำมาตราตัวสะกดแม่กนและแม่กดกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย จำนวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบความสามารถในการอ่านคำมาตราตัวสะกดแม่กนและแม่กด 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีโฟนิกส์ร่วมกับเกมกระดาน 3) เกมกระดานอ่านคำมาตราตัวสะกดแม่กนและแม่กดดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 50 นาทีรวมทั้งสิ้น 18 ครั้งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ คะแนนพัฒนาการ ค่าประสิทธิภาพของสื่อและการนำเสนอด้วยกราฟ

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านคำมาตราแม่กนและแม่กดของนักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่านที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีโฟนิกส์ร่วมกับเกมกระดานนักเรียนมีระดับความสามารถในการอ่านอยู่ในระดับดีมาก (µ= 91.99) 2) หลังการทดลองนักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่านมีคะแนนความสามารถทางการอ่านคำสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองโดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนพัฒนาการ เท่ากับ 83.58 และ 3) ประสิทธิภาพของเกมกระดานอ่านคำมาตราตัวสะกดแม่กนและแม่กดเท่ากับ94.10/91.99

 

Abstract

The research aimed at examining and comparing word reading ability of students with reading difficulty through phonics and board games. The target group in this research was 4 upper secondary students with reading difficulty. They were in Grade 10-12 of Trimitwittayalai School, Bangkok, and the data were conducted during Semester 2, 2018. The instruments used in the study consisted of: 1) word reading ability test2) lesson plans using phonics method and board games 3) board games. The experiment lasted4 weeks, consisting of 18 sessions, 1 session a day, 50 minutes per session. The data were analyzed by using descriptive statistics (means, percentages, and development scores), efficiency scores of the products, and graphical representations.

The findings revealed that: 1) The word reading ability of the students after the experiment was at ‘excellent’ level, with an average score of 91.99%, 2) The students’ word reading ability scores were higher than prior to the experiment, with an average development score of 83.58, 3) The efficiency scores of the board games were acceptable according to the standard: 94.10/91.99.

 


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร/โทรสาร 02 649 5000 ต่อ 15639
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/rise