การศึกษาความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวมจากการสอนที่ใช้กลวิธีการสอนซิกส์สเต็ปเม็ททอตร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (A Study of the Ability in English Sentence -)

สุพิชชา อดุลยศักดิ์, ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์, ไพฑูรย์ โพธิสาร

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม หลังจากการสอนที่ใช้กลวิธีการสอนซิกส์สเต็ปเม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย (IQ 50-70) ไม่มีความพิการซ้อน กำลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านท่าสนุก จังหวัดพังงา จำนวน 5 คน เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้กลวิธีการสอนซิกส์สเต็ปเม็ททอตร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด และแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range: IQR) และสถิติทดสอบ The Sign Test for Median : One Sample และ The Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม หลังการสอนที่ใช้กลวิธีการสอนซิกส์สเต็ปเม็ททอตร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด อยู่ในระดับดี (ค่ามัธยฐานเท่ากับ 9.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน; t = 5,P – value = 1.000) และเพิ่มขึ้น (T = 0, P < .05)

 

ABSTRACT

The purpose of this research was to study the English sentence writing ability of students in grade 3 with mild intellectual disabilities in an inclusive school through the use of the Six Steps Method with Jigsaw Flashcards. The samples of this research were selected by purposive sampling resulting in 5 students in grade 3 with mild intellectual disabilities (IQ 50-70), who do not have multiple disabilities, in the first semester of the 2018 academic year (B.E.2561), at Bann Ta Sanook School, Phang-nga. The instruments used in this study were jigsaw flashcards, 19 lesson plans of using the Six Steps Method with Jigsaw Flashcards and a English Sentence Writing ability test, with a reliability of 0.81. The data were analyzed by using Median, Interquartile Range, The Sign Test for Median: One Sample, and The Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Rank Test.

The findings of the research were as follows: The ability level of Grade 3 students in English Sentence Writing, among students with mild intellectual disabilities in an inclusive school through the use of the Six Steps Method with Jigsaw Flashcards was at a good level. (Mdn = 9.25 from total score 10; t = 5, P – value = 1.000) and increased significantly. (T = 0, P < .05)


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร/โทรสาร 02 649 5000 ต่อ 15639
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/rise