การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (The Development of Fine Motor Usage Ability for Children with Intellectual Disabilities by the Approach of Creative Arts Activities.)

ปรรัตน์ ศรีพินิจ (Porrarat Sripinit), จรรยา ชื่นเกษม (Janya Chuenkasem)

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและออกแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาก่อนเละหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาก่อนเละหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ประชากรเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเล็กน้อย ไม่มีความพิการซ้อน กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จำนวน 7 คน โดยมีขั้นตอนการเลือกตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจง ใช้ระยะเวลาในการทดลอง สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 2) แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีค่าประสิทธิภาพ 80/82.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

2) การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หลังการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก

3) เปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ก่อนและหลังการฝึกด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ มีความแตกต่างจากก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

Abstract

The purposes of this research were to develop an approach of creative art activities contributing the efficient criteria for intellectual disabled children at Wat Nongree Community School for developing comparing the ability of how to use and control their fine motor before and after applying the activity and comparing the ability. Subjects were students in the grade1-3, the second semester of academic year 2017 at Wat Nongree Community School. The simple random sampling was used to select the subjects. The experiment was carried the period of 5 weeks, 5 days per week and 50 minutes per day. The research instruments were used to plan for creative arts activities for children with intellectual disabilities and the Fine Motor Assessment for intellectual disabled children. The data was statistically analyzed by the mean, standard deviation and The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Rank Test.

The efficiency of the creative art activities for intellectual disabled children got the performance value of 80/82.81 which is higher than the identified norm of 80/80.

Also; the result after acquiring the development of fine motor usage ability for intellectual disabled children by the approach of creative art activities has shown up that the increased rate at very good level

Lastly; the difference of before and after using the approach of creative art activities got a statistically implied of .01


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร/โทรสาร 02 649 5000 ต่อ 15639
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/rise