การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่องงานบริการร้านอาหารสำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโสตศึกษา (The Development of Instructional Video Program on Restaurant Service for Senior High School Hearing Impaired Students in -)

เปมากร หนูเหลือง (Pemakorn Nulueang), วีระพันธ์ พานิชย์ (Weerapun Panich)

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา “บทเรียนวิดีทัศน์ เรื่อง งานบริการร้านอาหารสำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโสตศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 90/90 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง งานบริการร้านอาหารสำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโสตศึกษาประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4 - 6 ที่ออกฝึกปฏิบัติงานบริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 12 คนโดยผู้วิจัยศึกษากับกลุ่มประชากรทั้งหมดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนวีดิทัศน์ เรื่องงานบริการร้านอาหาร สำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโสตศึกษาและแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง งานบริการร้านอาหาร มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 90.63/90.28 2) ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) การเรียนจากบทเรียน วีดิทัศน์ เรื่องงานบริการร้านอาหารเท่ากับ 0.654 หมายความว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนวีดิทัศน์ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องงานบริการร้านอาหารเพิ่มขึ้น

 

Abstract

The purpose of this research were to 1) develope of instructional video program on restaurant service for senior high school hearing impaired student in school for the deaf to meet E1/E2 = 90/ 90 efficiency and 2) to test Effectiveness Index on learning with the video program on restaurant service. The population consisted of 12 students in senior high school hearing impaired at Nonthaburi Deaf School. The research instruments were a video program on restaurant service, pre-testand post-test.

The results found that 1) The efficiency of the developed video program on restaurant service for senior high school hearing impaired student in school for the deaf was 90.63/ 90.28 which meet the criteria set, and 2) The efficiency index of video program instruction was 0.654. Which means study of progress indevelope of instructional video program after the use of instructional video program, the learners had more advanced learning.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร/โทรสาร 02 649 5000 ต่อ 15639
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/rise