การจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ Self-Management in Coronary Artery Disease

Narongkorn Chaiwong

Abstract


Abstract

Coronary heart disease is an incurable chronic illness that needs a lifelong symptomatic control as well as the prevention of complications and mortality. Currently, the individual and family self–management theory has been applied broadly for caring the patient with chronic illness. Self–management is a dynamic process regarded as a behavior that the individuals and family have to perform or take responsibilities to achieve health behavior practice and lifestyle modification. The proximal outcome of self–management consisted of smoking cessation, alcohol abstinence, physical activity of at least 30 minute per day 5 days per week, diet control, mental and social well-being, body mass index of 18.5 - 24.9 Kg/m2, blood pressure of less than 140/90 mmHg, blood cholesterol 200 mg/d or lower, LDL-C 100 mg/dl or lower, and HbA1C of less than 7%. Those activities will lead to distal outcomes of self–management behavior which include maintained health status, good quality of life, and being able to live well with chronic illness.

Keywords: self-management, coronary heart disease


Full Text: PDF

Thai Pharmaceutical and Health Science Journal - วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ISSN: 1905-3460 (print) เริ่มตีพิมพ์เล่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 (2006)

ISSN: 2672-9687 (online) เริ่มตีพิมพ์ออนไลน์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 (2008)

Journal Contact: clikc here --> http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/index