ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาในตำรับยาน้ำแขวนตะกอน Key Factors to be Considered in Pharmaceutical Suspensions

Takron Jantadee, Chirayu Savetkairop, Nutdanai Lertsuphovanit, Thawatchai Phaechamud

Abstract


Abstract

Pharmaceutical suspensions are uniform dispersions of solid drug particles in a vehicle in which the drug has limited aqueous solubility. Many aspects should be considered in suspensions preparation. These include physical and chemical properties of active ingredients such as their solubility and stability in vehicle. Suspending agents increase the viscosity of vehicle and retard the drug particle sedimentation. The used concentration of suspending agent depends on the desired viscosity of suspensions and size or density of drug particles. The flocculating agent initiates the bulk agglomeration of drug particles and minimizes the drug particle sedimentation and subsequent formation of cake; therefore, re-dispersibility is attained. The flocculating agents are electrolytes, polymers or surface active agents depending on the surface property of drug in formulations. The addition of polymer with a goal to cover on surface of drug particle could protect growth of drug crystals in suspensions. Other special suspensions have been prepared such as suspensions of multiparticulate, extemporaneous suspensions and injectable suspensions.

Keywords: pharmaceutical suspension, preparation, key factorFull Text: PDF

Thai Pharmaceutical and Health Science Journal - วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ISSN: 1905-3460 (print) เริ่มตีพิมพ์เล่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 (2006)

ISSN: XXX-XXXX (online) เริ่มตีพิมพ์ออนไลน์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 (2008)

Journal Contact: clikc here --> http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/index