ประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ต่อการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ: การศึกษาในนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยุวดี วิทยพันธ์

Abstract


บทคัดย่อวัตถุประสงค์: การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานแก่นิสิตพยาบาล เป็นวิธีการหนึ่งที่เอื้อต่อกระบวนการนำความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติพยาบาล การศึกษานี้เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานต่อการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้การวิจัยเป็นฐานในนิสิตพยาบาลศาสตร์ วิธีการศึกษา: การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้เป็นแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบบังเอิญโดยเป็นนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เรียนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552 จำนวน 97 ราย เครื่องมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด ชุดที่ 1 เป็น “นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน: ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน” ชุดที่ 2 เป็นแบบประเมินชนิดที่ให้ตอบด้วยตัวเอง สำหรับประเมินความรู้ความเข้าใจ และการรับรู้สมรรถนะในการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2553 โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินก่อนและหลังการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 20 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความต่างด้วย dependent t-test และ Wilcoxon signed ranks test ผลการศึกษา: พบว่านิสิตพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.001) และคะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะในการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.001) สรุป: ผลการวิจัยชี้ให้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาด้านการพยาบาลที่ควรจัดให้มีความเชื่อมโยงกับการวิจัยและการปฏิบัติการพยาบาล อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้การวิจัยเป็นฐานหรือนำความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลของนิสิตพยาบาลต่อไปคำสำคัญ: การเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน นิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2553;5(2):154-161§

Full Text: PDF

Thai Pharmaceutical and Health Science Journal - วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ISSN: 1905-3460

Journal Contact: clikc here --> http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/index