ผลการเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครนายก

จารุวรรณ ไผ่ตระกูล, ศรีรัตน์ ชัฏอนันต์, เบญจมาศ เชาวน์เลิศ, วัลย์วริญช์ ลีศรี

Abstract


วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมด้านการออกกำลังกายของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิธีการศึกษา: กลุ่มประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 อายุ ที่ครอบครัวขาดบิดาหรือมารดา หรือขาดทั้งบิดาและมารดา ในจังหวัดนครนายก 695 คนจาก 35 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะชีวิตสร้างสรรค์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในช่วง 22 พฤษภาคม 2549 ถึง 30 มิถุนายน 2549 เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม 2 ส่วน คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไ ปและแบบสอบถามด้านความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการออกกำลังกายด้านละ 5 ข้อ รวมเป็น 15 ข้อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ ก่อนและหลังโครงการโดย paired t-test มีคำถามการสนทนากลุ่มเรื่องการออกกำลังกายต่อนักเรียนผู้ปกครองและครู ซึ่งวิเคราะห์เนื้อหาการสนทนา ผลการศึกษา: หลังร่วมโครงการฯ นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมออกกำลังกายในด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.001, = 0.001 และ < 0.001 ตามลำดับ) ผลการสนทนากลุ่มพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ทราบประโยชน์ของการออกกำลังกายและกีฬา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตั้งใจและใช้เวลาว่างออกกำลังกายมากขึ้น ส่วนผู้ปกครองและครูเห็นว่าหลังร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่นักเรียนออกกำลังกายสม่ำเสมอและมากขึ้น สรุป: การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะชีวิตสร้างสรรค์ทำให้คะแนนพฤติกรรมการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น และทั้งนักเรียน ผู้ปกครองและครู มีความเห็นในทางบวกต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนกิจกรรมในลักษณะโครงการฯ นี้ให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมออกกำลังกายเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป

คำสำคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ, การออกกำลังกาย, มัธยมศึกษาตอนต้น


Full Text: PDF

Thai Pharmaceutical and Health Science Journal - วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ISSN: 1905-3460

Journal Contact: clikc here --> http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/index