อนุมูลอิสระและโรคอัลไซเมอร์ Free Radicals and Alzheimer’s Disease

Nushjira Pongnimitprasert

Abstract


บทคัดย่อ

อนุมูลอิสระประกอบด้วย ROS ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุลส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์ประกอบต่าง ๆ ของเซลล์ในร่างกาย เช่น ทำลายโครงสร้าง DNA การเปลี่ยนสภาพโปรตีนรวมทั้งไขมันของเยื่อหุ้มเซลล์ การสร้างอนุมูลอิสระจำนวนมากจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บของเซลล์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพต่าง ๆ รวมทั้งโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของประสาท มีการสะสมของ Ab plaques และ NFTs รวมถึง oxidative stress การสะสมของ Ab อาจจะนำไปสู่การเสื่อมของประสาทผ่านทาง oxidative stress เช่น การทำลาย DNA และโปรตีน มีการเพิ่มของ lipid peroxidation ในสมองของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ โดยเฉพาะ temporal lobe ผลิตผลที่เกิดจาก oxidative stress ได้แก่ HNE จะเป็นพิษต่อเซลล์ประสาทและทำให้การทำงานของเมมเบรนโปรตีนเสีย การออกซเดชันของโปรตีนโดยอนุมูลอิสระอาจมีบทบาทในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ รวมทั้ง DNA ที่ถูกทำลายมากขึ้นจากออกซิเดชันในสมองของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ โดยที่ hydroxyl radicals ไปกระทำต่อ DNA นอกจากนี้ ยังชักนำให้เกิดความผิดปกติของไมโตคอนเดรียอันเนื่องจากการผลิต ROS มากผิดปกติ ภาวะดังกล่าวทำให้สูญเสียการทำงานของเซลล์ การตายของเซลล์และความเสื่อมของเซลล์ประสาทในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

คำสำคัญ: อนุมูลอิสระ, oxidative stress, โรคอัลไซเมอร์

Abstract

Free radicals contain ROS which reacts with biomolecules causing damage to various components of the cell. ROS destroys DNA structure and changes proteins and lipids on the cell membrane. A large number of free radicals can cause cell injuries, which are important pathological mechanisms of various diseases including Alzheimer's disease caused by nerve degeneration. The accumulation of Ab plaques and NFTs and oxidative stress lead to pathological progress of Alzheimer’s disease. Ab accumulation may lead to nerve degeneration through oxidative stress, such as DNA and protein destruction. Increased lipid peroxidation in the brain of Alzheimer's patients especially the temporal lobe was found. Oxidative stress products, such as HNE, are toxic to nerve cells and impair the membrane proteins function. Oxidation of proteins by free radicals resulting, increased oxidative damage with hydroxyl radicals acting on the DNA may play a role in Alzheimer's disease. Mitochondrial disorders were caused by abnormal ROS production. These conditions lead to loss of cell function, cell death and degeneration of neurons in patients with Alzheimer's disease.

Keywords: free radicals, oxidative stress, Alzheimer’s disease


Full Text: PDF

Thai Pharmaceutical and Health Science Journal - วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ISSN: 1905-3460 (print) เริ่มตีพิมพ์เล่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 (2006)

ISSN: 2672-9687 (online) เริ่มตีพิมพ์ออนไลน์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 (2008)

Journal Contact: clikc here --> http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/index