เจลคอลลอยดอลซิลิกอนไดออกไซด์ปราศจากน้ำชนิดชอบน้ำและชนิดไม่ชอบน้ำ บรรจุยาโปรปราโลนอลไฮโดรคลอไรด์และกรดซาลิไซลิก Propranolol HCl and Salicylic Acid-loaded Hydrophilic and Hydrophobic Colloidal Silicon Dioxide Anhydrous Gels

Jongjan Mahadlek, Wai Wai Lwin, Photchanart Toprasri, Thawatchai Phaechamud

Abstract


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: การศึกษานี้พัฒนาเจลปราศจากส่วนประกอบที่เป็นน้ำโดยการกระจายสารคอลลอยดอลซิลิกอนไดออกไซด์ชนิดชอบน้ำ (คือ Aerosil® 200) และ ชนิดไม่ชอบน้ำ (คือ Aerosil® R972) ในสารพอลิเอธิลีนไกลคอลสี่ร้อยและน้ำมันแร่ วิธีการศึกษา: เจลปราศจากส่วนประกอบที่เป็นน้ำถูกใช้บรรจุยาโปรปราโลนอลไฮโดรคลอไรด์และกรดซาลิไซลิก ซึ่งเป็นยาโมเดลของยาที่มีความชอบน้ำและไม่ชอบน้ำตามลำดับ และทำการประเมินความหนืด การปลดปล่อยยาด้วย Franz diffusion cell ผลการศึกษา: พบว่าเจลที่เตรียมจาก Aerosil® 200 ในตัวกลางที่เป็นน้ำมันแร่มีความหนืดสูง การปลดปล่อยยาทั้งสองชนิดจากเจลปราศจากส่วนประกอบที่เป็นน้ำยาวนานขึ้นเมื่อปริมาณคอลลอยดอลซิลิกอนไดออกไซด์มากขึ้น การเพิ่มความชอบน้ำให้ส่วนประกอบของเจลมีผลเพิ่มการปลดปล่อยยาโดยขึ้นกับความเข้มข้นของยา สมบัติทางเคมีกายภาพและลักษณะการปลดปล่อยยาของเจลปราศจากส่วนประกอบที่เป็นน้ำที่บรรจุยาขึ้นกับชนิดและปริมาณของคอลลอยดอลซิลิกอนไดออกไซด์และชนิดของตัวกลางที่สารกระจายตัว สรุป: เจลปราศจากส่วนประกอบที่เป็นน้ำที่เตรียมได้ที่มีความหนืดสูงและมีการปลดปล่อยยาดีมีศักยภาพในการนำส่งยาทางผิวหนัง

คำสำคัญ: เจลปราศจากส่วนประกอบที่เป็นน้ำ, โปรปราโนลอลไฮโดรคลอไรด์, กรดซาลิไซลิก, คอลลอยดอลซิลิกอนไดออกไซด์

Abstract

Objective: To determine the physical properties and the release of propranolol HCl and salicylic acid from both hydrophilic and hydrophobic colloidal silicon dioxide gel formula using different dispersing media including hydrophilic Aerosil® 200 and hydrophobic Aerosil® R972 in polyethylene glycol 400 (PEG 400) and mineral oil. Method: Propranolol HCl and salicylic acid were incorporated in these anhydrous gels as the hydrophilic and hydrophobic drugs and evaluated for their viscosities, drug release using Franz diffusion cell method. Results: A200 gel using mineral oil as dispersing medium was highly viscous. The release of both drugs from the anhydrous gels was prolonged as the amount of colloidal silicon dioxide was increased. The increased hydrophilicity of the gel component resulted in the increment of drug release with drug concentration dependence. Physicochemical characters and drug release manners of drug-loaded anhydrous gels depended on type and amount of colloidal silicon dioxide and dispersing medium.Conclusion: The obtained anhydrous gel with considerable viscosity and high drug release exhibited potential as the transdermal drug delivery.

Keywords: anhydrous gel, propranolol HCl, salicylic acid, colloidal silicon dioxide


Full Text: PDF

Thai Pharmaceutical and Health Science Journal - วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ISSN: 1905-3460 (print) เริ่มตีพิมพ์เล่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 (2006)

ISSN: 2672-9687 (online) เริ่มตีพิมพ์ออนไลน์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 (2008)

Journal Contact: clikc here --> http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/index