ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต Health Status and Health Behaviors of First-Year Students in Rangsit University

Duangjai Duangrithi, Patchaya Kochsiripong

Abstract


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และค้นหากลุ่มเป้าหมายในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ วิธีการศึกษา: การศึกษาข้อมูลแบบย้อนหลังโดยศึกษาจากข้อมูลรายงานผลการตรวจสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 - 2561 จาก 30 คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัดมหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดให้นักศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคตหมายถึงผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ร่วมกับมีภาวะสุขภาพที่ผิดปกติหรือมีประวัติโรคทางพันธุกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา: นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งสิ้นจำนวน 8,675 ราย พบว่าร้อยละ 35.7 มีระดับความดันโลหิตสูงกว่าปกติ ร้อยละ 16.7 มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้าได้กับภาวะโลหิตจาง และร้อยละ 42.2 มีครอบครัวที่มีประวัติโรคทางพันธุกรรม สำหรับพฤติกรรมสุขภาพพบว่าร้อยละ 10 สูบบุหรี่ ร้อยละ 21.5 ดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราว และร้อยละ 85.0 ขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พบว่าในแต่ละปี มีนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคตมากถึงร้อยละ 40 สรุป: มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงร้อยละ 40 ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคต ซึ่งควรได้รับการติดตามสุขภาพและสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

คำสำคัญ: การคัดกรองทางสุขภาพ ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นักศึกษามหาวิทยาลัย

Abstract

Objective: To examine health problems and identify target groups for health promotion among first-year university students. Methods: The medical checkup reports of first-year students admitted to Rangsit University between 2016 and 2018 in 30 faculties/colleges/institutes were retrospectively reviewed. The students having at least one of poor health behaviors and one of poor health status or family history of hereditary diseases was classified as havinga high risk for non-communicable diseases (NCDs). Descriptive statistics were used for data analysis. Results: Among a total of 8,675 first-year students recruited, 35.7% of them had high blood pressure, 16.7% had anemia, and 42.2% had some hereditary diseases. Approximately 10% of them were current smokers, 21.5% consumed alcoholic beverages occasionally, and 85.0% did not exercise regularly. Furthermore, 40% of students in each year were considered to have a high risk for future NCDs. Conclusion: 40% of first-year students had a high risk for future NCDs. These students need regular monitoring and health motivation for health behaviors.

Keywords: health screening, health status, health behavior, NCDs, university students


Full Text: PDF

Thai Pharmaceutical and Health Science Journal - วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ISSN: 1905-3460 (print) เริ่มตีพิมพ์เล่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 (2006)

ISSN: 2672-9687 (online) เริ่มตีพิมพ์ออนไลน์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 (2008)

Journal Contact: clikc here --> http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/index