ยาแผ่นแปะ Rotigotine Rotigotine Transdermal Patch

Siranun Klanbut, Suppamas Wanijsripinyo

Abstract


บทคัดย่อ

Rotigotine ชนิดแผ่นแปะ เป็นยาในกลุ่ม non-ergot dopamine agonists ซึ่งได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ในการรักษาโรคพาร์กินสันระยะแรก (early-stage), โรคพาร์กินสันระยะท้าย (advanced-stage)   และอาการขาอยู่ไม่สุข (restless legs syndrome) ในระยะปานกลางและระยะรุนแรง แต่ผลต่ออาการทางจิตประสาทในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ซึ่งเป็นอาการนอกเหนือจากการเคลื่อนไหวนั้นยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง จากการศึกษา RECOVER ในปี ค.ศ. 2011 พบว่ายาแผ่นแปะ rotigotine ทำให้อาการด้านอารมณ์ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันดีขึ้นเมื่อเทียบกับ placebo จึงทำให้มีการศึกษาอื่น ๆ ในด้านประสิทธิภาพของ rotigotine ต่ออาการด้านการเคลื่อนไหว (motor symptoms) และอาการนอกเหนือจากการเคลื่อนไหว (non-motor symptoms) ตามมาหลายการศึกษา จากผลการศึกษาต่าง ๆ พบว่ายาแผ่นแปะ rotigotine มีประสิทธิภาพในการทำให้ motor symptoms และการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรค       พาร์กินสันดีขึ้น แต่สำหรับผลต่ออาการด้านอารมณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นอาการ non-motor symptoms คือ อาการขาดความสนใจ (apathy)  และภาวะซึมเศร้า (depression) พบว่าผลการศึกษาแต่ละการศึกษานั้นมีความแตกต่าง จึงควรติดตามถึงผลการศึกษาประสิทธิภาพของยาแผ่นแปะ rotigotine ต่ออาการดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ: Rotigotine ชนิดแผ่นแปะ, โรคพาร์กินสัน, อาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว, อาการขาอยู่ไม่สุข, อาการนอกเหนือจากการเคลื่อนไหว


Full Text: PDF

Thai Pharmaceutical and Health Science Journal - วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ISSN: 1905-3460 (print) เริ่มตีพิมพ์เล่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 (2006)

ISSN: 2672-9687 (online) เริ่มตีพิมพ์ออนไลน์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 (2008)

Journal Contact: clikc here --> http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/index