Thai Pharm Health Sci J

คิวยาวเพียงใด !!!!!!

&&& สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการ fast track review สามารถติดต่อขอข้อมูลที่บรรณาธิการได้โดยตรง charoen@g.swu.ac.th &&& (ในการรีวิวแบบธรรมดา ผู้เขียนจะได้รับคำวิจารณ์ภายในประมาณ 1 เดือนหลังจากวารสารได้จัดหา reviewer ได้แล้ว, ส่วน fast track จะได้รับภายในสองสัปดาห์หลังจากวารสารได้จัดหา reviewer ได้แล้ว)

ทั้งนี้ให้ติดต่อบรรณาธิการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของบริการ fast track review ในช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย

**** สำหรับบทความวิจัย (Original research article) วารสารฯ จะตีพิมพ์บทความที่ปรับแก้แล้วในรูปแบบภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่อนุโลมให้ส่งต้นฉบับเป็นภาษาไทยได้ ****

*** วารสารจะให้หนังสือตอบรับตีพิมพ์ เมื่อบทความถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว และได้รับค่าธรรมเนียมพิจารณาบทความแล้ว เท่านั้น ****

 Thai Pharmaceutical and Health Science Journal - วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ISSN: 1905-3460 (print) เริ่มตีพิมพ์เล่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 (2006)

ISSN: 2672-9687 (online) เริ่มตีพิมพ์ออนไลน์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 (2008)

Journal Contact: clikc here --> http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/index